BiB- vi­ne­ne en hjælp til mil­jø­et

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

BAG- IN- BOX

Det kan be­ta­le sig at kø­be go­de dag­lig­vi­ne i Bag- in- Box, og mil­jø­et spa­rer og­så CO2 på den min­dre tun­ge trans­port fra pro­du­cent­lan­det til Dan­mark.

Man­ge BiB- vi­ne in­de­hol­der tre li­ter vin. Det sva­rer til fi re al­min­de­li­ge fl asker a 75 cl., men på grund af em­bal­la­gen spa­rer man oft e 25 pct. Med an­dre ord er den fj er­de fl aske ’ gra­tis’.

Bå­de kva­li­te­ten og ud­val­get af go­de BiB- vi­ne er vok­set væ­sent­ligt i de se­ne­re år.

Når man kø­ber en BiB- vin, bør man al­tid tjek­ke kar­to­nens da­to­mærk­ning, da vi­ne­ne er bedst in­den for et år eft er, at de er tap­pet på kar­to­nen.

Til gen­gæld hol­der vi­nen fi nt på køl i op til seks uger, eft er at man har ta­get det før­ste glas.

Det er en god ide at hæl­de BiB- vi­nen på kar­aff el – el­ler ba­re en kan­de – en halv ti­mes tid, før den skal ser­ve­res. Der­ved får vi­nen no­get til­trængt luft . Det gæl­der bå­de hvid­vin og rød­vin. Kom­men­tar: Saf­tig, fyl­dig rød­vin, flot, lang, rund og læk­ker smag af mod­ne sol­bær, blom­mer, ur­ter, kryd­de­ri­er, strejf af pe­ber, lidt mørk toast og strejf af va­nil­je. Su­per flot til­bud. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til kry­dre­de ret­ter af f. eks. pas­ta m. kødsau­ce, flæ­ske­s­teg el­ler til rødt ok­se­kød. Pris pr. 3 li­ter BiB: Kr. 149,95. Til­bud uge 40+ 41 kr. 110. For­hand­ler: Me­ny/ Go­biVin tlf. 3613 0077. www. go­bivin. dk 2014 Ca­ber­net – Shiraz – Mer­lot Har­dy’s Crest, South Ea­stern Au­stra­lia.

BiB- vi­ne­ne er prak­ti­ske og nem­me at trans­por­te­re rundt. Bør i øv­rigt hæl­des på kar­af­fel, før den ser­ve­res. Fo­to: Jens Nørgaard

Be­ha­ge­lig, tør og me­di­um fyl­dig hvid­vin med lang, frisk smag af ekso­ti­ske frug­ter, lidt fer­sk­ner og lidt ci­trus­frugt.

Ser­ve­res v. seks gra­der til hyg­ge m. fa­ste oste, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af f. eks. stegt fisk el­ler kyl­ling.

Kr. 129,95. Kiwi+ Spar+ Me­ny+ nem­lig. com/ Am­ka Vin tlf. 8641 9600. www. am­ka. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.