Su­per­stjer­ne uden nyk­ker

Ka­te Win­s­let er en me­ga­stjer­ne, der prø­ver på at væ­re sig selv

BT - - NAVNE - Gert C. Ni­el­sen gen « ber­ling­s­ke. dk Kri­sti­an Lind­berg

40 ÅR I OVER­MOR­GEN

krl@ ber­ling­s­ke. dk

’ We saw your boobs,’ ( vi så di­ne bryster).

Det var et nu nær­mest le­gen­da­risk Oscar- øje­blik. Den da­væ­ren­de vært for Oscar­ud­de­lin­ger­ne Seth McFar­la­ne sat­te nye græn­ser for, hvad man kan til­la­de sig til den­ne me­get hy­pe­de fest, da han sang sin hjem­me­kom­po­ne­re­de hyl­destsang til de kvin­de­li­ge fi lm­stjer­ner, der vi­ser bryster på fi lm.

Tek­sten be­stod gan­ske en­kelt af sku­e­spil­ler­nes nav­ne og tit­ler­ne på den på­gæl­den­de top­lø­se fi lm, de hav­de op­t­rå­dt i, samt om­kvæ­det ’ We saw your boobs’. Da Ka­te Win­s­let duk­ke­de op til slut i san­gen, fort­sat­te tit­ler­ne i en lang ræk­ke ( syv tit­ler: ’ Hea­ven­ly Cre­a­tu­res’, ’ Ju­de’, ’ Ham­let’, ’ Ti­ta­nic’, ’ Iris’, ’ Litt­le Chil­dren’ og ’ The Re­a­der’ plus ’ Hvad det end er for en fi lm, hun er i gang med li­ge nu’.

Un­der op­rems­nin­gen klip­pe­de ka­me­ra­et til Win­s­let, der sku­le­de olmt.

Po­pu­lær og eft er­trag­tet

At hun til­sy­ne­la­den­de var stærkt util­freds med san­gen, var selv­føl­ge­lig rent sku­e­spil, men op­trin­net vi­ser, hvil­ken ka­li­ber Ka­te Win­s­let har. Hun ha­der at væ­re ’ fi lm­stjer­ne’, og det er net­op den­ne kva­li­tet, der har gjort hen­de til det ef­ter­trag­te­de navn, hun er.

Men stjerne, det er hun. Hvem hu­sker ik­ke sce­nen fra ’ Ti­ta­nic’, hvor hun står i stæv­nen af ski­bet og sku­er ud mod uen­de­lig­he­den sam­men med Leo­nar­do DiCaprio. Alt sy­nes lyst og lyk­ke­ligt i net­op det øje­blik, for blot at slut­te da han druk­ner, og hun våg­ner stivfros­sen. Men al­le­re­de in­den var hen­des be­røm­mel­se en re­a­li­tet.

Hun er født i Reading, Ber­ks­hi­re i Eng­land og be­gynd­te sin kar­ri­e­re hos BBC i 16- års al­de­ren, hvor hun med­vir­ke­de i tv- se­ri­er. Men al­le­re­de i 12 års- al­de­ren var hun med i en tv- re­k­la­me .

Hun gik til dra­ma, fra hun var 11 år, og i 1994 med­vir­ke­de hun i sin før­ste fi lm ’ Hea- ven­ly Cre­a­tu­res’, hvor Pe­ter Ja­ck­son var in­struk­tør. Hun fi k me­gen an­mel­der­ros for sin rolle som Juli­et Hul­me, og end­nu me­re kendt blev hun for sin rolle i fi lmen ’ For­nuft og fø­lel­se’ året eft er. En rolle, hun blev no­mi­ne­ret til en Oscar for. Der­eft er kom ’ Ti­ta­nic’, og plud­se­lig var hun en ver­dens­stjer­ne. Det er næ­sten unød­ven­digt at næv­ne, at hun og­så her blev no­mi­ne­ret til en Oscar for rol­len som Ro­se.

Ka­te Win­s­let var den før­ste kvin­de, der var no­mi­ne­ret til en Oscar fi re gan­ge, in­den hun fyld­te 30. Hun fi k dog in­gen af dem, men måt­te ven­te på den fem­te no­mi­ne­ring for den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i ’ The Re­a­der’, hvor hun modt­og den eft er­trag­te­de sta­tu­et­te for sin over­be­vi­sen­de præ­sta­tion som anal­fa­be­ten Han­na Sch­mitz, der for­u­den si­ne mang­len­de bog­li­ge ev­ner og­så har en for­tid som vagt i ud­ryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz un­der An­den Ver­denskrig at skju­le.

Prisvin­der

For­u­den Oscar- sta­tu­et­ten har hun vun­det et utal af pri­ser som ’ The Scre­en Actors Gu­ild’, ’ Bri­tish Aca­de­my of Film and Te­le­vi­sion Arts’, ’ The Hol­lywood Foreign Press As­so­ci­a­tion’ og en ’ Ho­norary Cés­ar Award’ i 2012.

På den pri­va­te front er hun nå­et til sit tred­je æg­te­skab med Ri­chard Bran­sons nevø med det spøj­se navn Ned Ro­ck­n­roll, som han da hel­ler ik­ke er født med. Ka­te Win­s­let er ve­ge­tar og eft er no­gens me­ning for godt i stand. Det fi k en­gang et blad til at slan­ke hen­de i bil­led­be­hand­lin­gen, og Win­s­let blev ra­sen­de. Hun skam­mer sig ik­ke over sin fi - gur og me­ner, at kvin­der skal la­de væ­re med at bru­ge kræf­ter på pla­sti­ske ope­ra­tio­ner og i ste­det væ­re til­fred­se med og stol­te af de­res ud­se­en­de.

Ka­te Win­s­let blev sid­ste år hædret med en stjerne på Hol­lywood Walk of Fa­me i Los An­ge­les, Ca­li­for­ni­en.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.