Den kær­lig­hed ...

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

Hvor­for rin­ger han ik­ke? Har han tabt mit num­mer? Hvor­for vil hun ik­ke gå i seng med mig? Så­dan­ne spørgs­mål og fru­stra­tio­ner er no­get de fl este op­le­ver, når de be­væ­ger sig ud i jag­ten på den ene­ste ene. Det er den­ne jagt og kær­lig­he­den ge­ne­relt, der er fo­kus på i den sjove og ro­man­ti­ske ko­me­die ” Han er ba­re ik­ke vild med dig” fra 2009, der be­ret­ter hi­sto­ri­en om en grup­pe men­ne­sker i ty ver­ne og tre­di­ver­ne, i den ame­ri­kan­ske stor­by Bal­ti­mo­re, som ken­der hin­an­den på kryds og tværs, og som føl­ger hin­an­dens op- og nedtu- re i kær­lig­heds­li­vet - fra over­fl adisk dat­ing og til­fæl­di­ge kys til li­vet som æg­te­par på godt og ondt. Al­le le­der de eft er den ene­ste ene – men det er ik­ke li­ge nemt at fi nde den ret­te! Fil­men er ba­se­ret på be­st­sel­le­ren ” He’s Just Not That In­to You”, der er skre­vet af Greg Be­hrendt og Liz Tuc- cil­lo – to af for­fat­ter­ne bag tv- se­ri­en ” Sex and the Ci­ty ”. Det helt spe­ci­el­le ved den­ne fi lm er, ud­over det go­de sku­e­spil og de velskrev­ne re-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: plik­ker, at en sand per­leræk­ke af de hot­te­ste nav­ne fra Hol­lywood med­vir­ker, bl. a. Jen­ni­fer Ani­ston og Ben Af­fl eck. ( TV 2)

Jen­ni­fer Ani­ston som Beth Murphy og Ben Af­fl eck som Neil i den ro­man­ti­ske ame­ri­kan­ske ko­me­die ” Han er ba­re ik­ke vild med dig” fra 2009. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.