3x

BT - - TV -

ELIZA­BETH­TOWN Sko­de­sig­ne­ren Drew Bay­l­ors ver­den sty rter sam­men, da han er skyld i et mil­li­ontab i fi rma­et, hvor han ar­bej­der. Net­op som han er på selv­mor­dets rand, mod­ta­ger han et opkald fra sin sø­ster, som forLaBeoufKl.20.00 Or­lan­do Bloom. tæl­ler, at fa­de­ren er død. Kl. 21.00 Shia . IN­DI­A­NA JONES OG DET SID­STE KOR­STOG In­dy skal red­de ver­den fra na­zi­ster­ne, som har kid­nap­pet hans far, pro­fes­sor Hen­ry Jones. Hen­ry vog­ter en sjæl­den bi­belsk gen­stand, som na­zi­ster­ne li­ge­le­des er ude eft er. WATERWORLD På en frem­ti­dig over­svøm­met Jord må men­ne­sker klyn­ge sig til fl yden­de øer for at over­le­ve. En gal­ning in­va­de­rer øre­ne!

Kl. 00.55 SÅ FLYT DOG! Den inkar­ne­re­de ung­karl Tripp er 35 år og bor sta­dig hjem­me hos si­ne for­æl­dre, som ger­ne vil ha­ve ham til at fl yt­te.

Kl. 23.00

EAG­LE EYE PE­LI­KAN- NO­TA­TET To hø­jeste­rets dom­me­re bli­ver myr­det. Den un­ge ju­rastu­de­ren­de Dar­by kom­mer for tæt på sand­he­den om mor­de­ne!

Kl. 22.30

Kl. 21.00

Jer­ry og Rachel er to frem­me­de, der brin­ges sam­men af et mystisk te­le­fo­nopkald fra en kvin­de, de al­drig har mødt. Ved at true dem på li­vet og med at ska­de de­res fa­mi­lie tvin­ger hun dem ud i sta­digt me­re far­li­ge si­tu­a­tio­ner.

Har­ri­son Ford.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.