FØR­STE KVIN­DE­LI­GE STATS­MI­NI­STER

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 4 år si­den 2011:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur på­vir­ker dit tegn. Det sæt­ter sær­lig fo­kus på alt, som har med skrift , ta­ler, mø­der, aft aler mv. at gø­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er en god idé at træ­de var­somt med hen­syn til de men­ne­sker, som er tæt på dig. Du kan kom­me til at si­ge el­ler gø­re no­get, som du vil for­try­de. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er mas­ser af fut, fart og action i luft en. Du er i et strå­len­de hu­mør, og det kan ik­ke und­gå at smit­te af på di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det vil ik­ke gå helt eft er di­ne pla­ner på din ar­bejds­plads i dag. Det er vig­tigt, at du har til­lid og mas­ser af tå­l­mo­dig­hed. Så skal det nok gå. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger spæn­den­de ud­for­drin­ger i luft en til dig i dag. Især om­kring no­get øko­no­misk, hvor hel­det er med dig. Der er og­så ro­man­tik i luft en. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag med en del uro og for­vir­ring. Der­for er det en god idé, at du ik­ke in­vol­ve­rer dig i an­dres aff ærer, men ta­ger det ro­ligt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Uan­set hvor­dan du bæ­rer dig ad med at kom­me igen­nem da­gen i dag, så vil du fø­le dig svigtet. Tag det som en ud­for­dring og giv slip. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er no­get i dit liv, som skal bry­des helt ned, for at no­get nyt og bed­re kan bli­ve byg­get op. Tag ger­ne selv et ini­ti­a­tiv der­til! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

83). ( Svær 44). ( Mid­del 20). ( Nem

Ef­ter re­sul­ta­tet af fol­ke­tings­val­get præ­sen­te­res den nye re­ge­ring med Hel­le Thor­ning- Sch­midt som Dan­marks før­ste kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster.

Dan­marks nye stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) præ­sen­te­rer sin nye re­ge­ring for­an Ama­li­en­borg mandag d. 3. ok­to­ber 2011. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.