VW- skyg­gen bre­der sig

Ny rap­port vi­ser, at fle­re bil­mær­ker bru­ger 50 pct. me­re brænd­stof i vir­ke­lig­he­den, end de er op­gi­vet til

BT - - BILER - Af An­dreas Lang Hedegaard hedr@ ber­ling­s­ke. dk

KILOMETERSNYD

Ske­let­ter­ne bli­ver ved med at væl­te ud, ef­ter det er ble­vet af­slø­ret, at VW be­vidst har in­stal­le­ret softwa­re, der kan sny­de i tests om brænd­stof og foru­re­ning.

Men det er ik­ke kun VW- kon­cer­nen, der i den­ne tid bli­ver gå­et ef­ter med en tæt­te­kam. Den eu­ro­pæ­i­ske mil­jøor­ga­ni­sa­tion Trans­port & En­viron­ment har net­op ud­gi­vet en rap­port, der vi­ser, at fle­re bil­mær­ker bru­ger op mod 50 pct. me­re brænd­stof i vir­ke­lig­he­den. Det for­kla­rer Greg Ar­cher, der er for­fat­ter til rapSENESTE NYT po­r­ten ‘ Mind The Gap’.

» Li­ge­som luft­foru­re­nings- te­sten, er det eu­ro­pæ­i­ske sy­stem, som må­ler brænd­sto­fø­ko­no­mi og CO2e­mis­sio­ner, al­de­les ut­ro­vær­digt. Volkswa­gen- skan­da­len var kun top­pen af is­b­jer­get. Hvad der lig­ger un­der er et ud­bredt mis­brug af te­streg­ler blandt bil­pro­du­cen­ter­ne, som gør det mu­ligt for bi­ler at slu­ge op­til 50 pct. me­re brænd­stof, end de er op­gi­vet til. «

Ud­led­nin­gen af CO2 sti­ger

Men pro­ble­met stop­per ik­ke her. Iføl­ge rap­por­ten er den re­el­le ud­led­ning af CO fak­tisk ste­get en smu­le si­den 2012, og ek­sem­pel­vis Opels bil­park ud­le­der fak­tisk en smu­le me­re nu end i 2008.

Fra 2001 til 2014 er den gen­nem- snit­li­ge for­skel mel­lem fa­briks­tal­le­ne og det vir­ke­li­ge for­brug, set over he­le den eu­ro­pæ­i­ske bil­park, ste­get fra ot­te pct. til 40 pct. Så hvis du op­le­ver, at du nem­me­re kun­ne kom­me i nær­he­den af for­brugs­tal­let på din gam­le bil, så er det alt­så ik­ke ba­re dig, der kø­rer me­re uø­ko­no­misk i dag. Iføl­ge T& E- rap­por­ten er Mer­ce­des et af de fir­ma­er, som bru­ger mar­kant me­re brænd­stof, end fir­ma­et op­gi­ver. Det gæl­der bå­de A-, C-, E- Klas­sen, men og­så BMW’s 5- se­rie og Peu­geot 308 bru­ger al­le næ­sten 50 pct. me­re brænd­stof ude på lan­de­ve­je­ne.

Stald- tri­cks

Re­elt be­ty­der det desvær­re, at bil­fa­brik­ker­ne ik­ke er ble­vet så me­get bed­re til at la­ve øko­no­mi­ske bi­ler, som de er ble­vet bed­re til at sny­de i for­brug­s­te­sten. Den hed­der New Eu­ro­pe­an Dri­ving Cyc­le el­ler ba­re NEDC, og den be­står af en ræk­ke tests, som fa­brik­ker­ne selv står for at udføre. Så når de fo­re­ta­ger for­skel­li­ge test, bru­ger de ik­ke blot sny­desoftwa­re som i til­fæl­det med VW­kon­cer­nen, men og­så stald- tri­cks, som at kob­le ge­ne­ra­to­ren fra, pum­pe ek­stra luft i dæk­ke­ne for la­ve­re rul­lemod­stand og sluk­ke for aircon­di­tion og an­dre ener­gi- slu­gen­de funk­tio­ner. Til sam­men er det med til at gi­ve et ure­a­li­stisk lavt for­brug i de mo­der­ne bi­ler.

På EU- ni­veau ar­bej­des der med at ind­fø­re en ny og me­re ret­vi­sen­de for­brug­s­test fra 2017 kal­det Wor­ldwi­de Har­moni­sed Light ve­hi­c­les Test Pro­ce­du­re.

VW Ti­gu­an på bil­mes­sen i Frank­furt. Det var før, skan­da­len om kon­cer­nens di­e­sel­bi­ler rul­le­de. Og den rul­ler sta­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.