Sport­s­vogn på styl­ter

BT - - BILER - Tekst og fo­to: Mor­ten Kjeldsen mokj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

LYNTEST

Nis­san Juke

Hvad er nyt?

Uan­set om man kan li­de den sær­præ­ge­de Nis­san Juke el­ler ej, er den en cros­sover med en lang stri­be af de mo­der­ne for­de­le, cros­sover- kon­cep­tet in­de­bæ­rer. Men øvel­sen bli­ver van­ske­lig, når det kom­mer til top­mo­del­len Nis­mo RS, der for­sø­ger at kit­te mindst to vidt for­skel­li­ge ver­de­ner sam­men til en ’ per­for­man­ce cros­sover’. Den nye Juke Nis­mo RS har først og frem­mest 18 fl ere he­ste­kræft er end den gam­le, yder­li­ge­re 30 Nm og en un­der­vogn og stød­dæm­pe­re, der er 10 pct. sti­ve­re.

Hvad vir­ker?

Juke lig­ner ik­ke de an­dre, og det skal den som et ud­gangs­punkt ha­ve ros for. Som hur­tig lang­tur­s­vogn spil­ler un­der­vogn og sty­re­tøj fi nt sam­men, og den el­sker man­ge om­drej­nin­ger. Me­get aty­pisk for en tur­bo­mo­tor er den op til knap 3.500 o/ min nær­mest lidt brystsvag og gan­ske ci­vi­li­se­ret, men der­eft er ta­ger po­k­ker ved den, og kræft er­ne væl­ter ud, som når det går galt med ket­chup­fl asken.

Hvor kni­ber det?

Li­sten over punk­ter, hvor det kni­ber, er lang, så lad os nø­jes med de vig­tig­ste: Den er ik­ke en sport­s­vogn, der­til er den fy­sisk ueg­net pri­mært på grund af dens højde . Den er lavt gea­ret, man er der­for me­get tid­ligt i 6. gear, og det be­ty- der for man­ge om­drej­nin­ger ved mo­tor­vejs­ha­stig­hed og der­med et alt for højt ben­z­in­for­brug. Man sid­der elen­digt bag rat­tet, der kun kan ju­ste­res op/ ned og ik­ke ud ind. In­te­r­i­ø­ret af 1990er- Ja­pan med alt for me­get hård og bil­lig plast.

Er den no­get for mig?

Det kor­te og uri­me­li­ge svar er: Nej. Det lidt læn­ge­re og me­re ri­me­li­ge svar er: Ja, hvis du el­sker Juke- de­sig­net, mo­to­rens sæ­reg­ne ka­rak­te­ri­stik og Nis­mo- kon­cep­tet. Jeg vil til en­hver tid fo­re­træk­ke en Ford Fies­ta ST til 70.000 fær­re kro­ner, der kø­rer langt bed­re end Juke Nis­mo RS.

Nis­san Juke Nis­mo RS har ud­over 218 he­ste­kræf­ter un­der mo­tor­hjel­men 18 tom­mer alu­fæl­ge, rø­de brem­se­ka­li­pre, rø­de spejl­hu­se og fræk­ke, rø­de Nis­mo- stri­ber stra­te­gi­ske ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.