Lyk­kepi­l­len

Den hid­si­ge JCW- ud­ga­ve af Mi­ni Coo­per S kan få smilet frem selv en tr­æls mandag mor­gen

BT - - BILER - Af An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

TEST

Du ken­der det ga­ran­te­ret. Ugen star­ter med et sæt, og du er al­le­re­de bag­ud. Så­dan en mandag hav­de jeg for ny­lig. Jeg var al­le­re­de for sent på den, og klok­ken hav­de kun run­det 8. Hel­dig­vis hav­de jeg nøg­ler­ne til den hur­tig­ste mas­se­pro­du­ce­re­de Mi­ni i ver­dens­hi­sto­ri­en. Og det kan hjæl­pe på det me­ste.

Mo­del­len hed­der Jo­hn Coo­per Wor­ks, og det be­ty­der, at den­ne Mi­ni ik­ke ba­re er en Coo­per S med de nor­ma­le 192 hk – i ste­det har den 231 hk. Jo­hn Coo­per var nem­lig man­den, der var an­svar­lig for at tu­ne den ori­gi­na­le Mi­ni Coo­per til ral­lyløb. Den nye mo­del har alt­så no­get af en arv at løft e, men jeg fryg­te­de, at JCW vil­le væ­re en doven ud­styr­sva­ri­ant, hvor smart la­ke­ring tæl­ler me­re end ufor­fal­sket kø­reg­læ­de. Men når du sæn­ker dig ind og ned i det stram­me, smal­le, ruskinds­be­klæd­te sport­s­sæ­de og tryk­ker på den li­re­de vip­pe­kon­takt, der star­ter mo­to­ren, bli­ver du min­det om, at JCW er alt an­det end et par kli­s­ter­mær­ker og en stor hæks­poi­ler. Det er en sport­s­vogn.

Mar­kant lyd­bil­le­de

Ly­den fra den cen­ter­mon­te­re­de ud­stød­ning er så mar­kant, at for­bi­gå­en­de selv ved tom­gang kig­ger op på Mi­ni’en. Lad hæn­der­ne gri­be fat om det tyk­ke rat, og det er som om, bi­len for­tæl­ler dig, at det er okay at pjæk­ke fra ar­bej­det og fi nde den nær­me­ste for­lad­te sog­ne­vej. Mi­ni Jo­hn Coo­per Wor­ks kan hur­tigt ku­re­re din man­dags- blu­es.

Som oft est fi ndes nøg­len til kø­reg­læ­de i en fed mo­tor, og det har Mi­ni. Den to- li­ters mo­tor er ret kraft igt tur­bo­la­det for at hen­te så man­ge kræft er, men det er lyk­ke­des fi rma­et Jo­hn Coo­per Wor­ks og Mi­ni’s in­ge­ni­ø­rer at ud­vik­le mo­to­ren, så den er nær­mest fri for tur­bo­tø­ven – mo­to­ren re­a­ge­rer på det mind­ste vink, og det gør JCW til en for­nø­jel­se at le­ge med.

Den kræ­ver dog no­get af dig som chauff ør, for selv med an­ti­spin slå­et til, de 320 Nm nemt de 17 tom­mer fæl­ge – og­så selv­om de er ud­sty­ret med kli­stre­de Pi­rel­li PZero- dæk. Fak­tisk skal du gø­re dig gan­ske uma­ge for at la­ve den per­fek­te start, for og­så i 2. gear spin­ner hju­le­ne, og mo­men­tet ru­sker og ri­ver i rat­tet. Det er fedt, for det er ik­ke helt uden dra­ma­tik, og li­ge net­op dét er med til at løft e pul­sen og fj er­ne tan­ker­ne fra skri­ve­bord­s­stak­ke­ne.

Mo­to­ren har dog én stor fejl – den ta­ger ik­ke nok om­drej­nin­ger. På vej ud af hur­ti­ge 2. gears- sving ram­mer mo­to­ren oft e 6.000 o/ min, og her sæt­ter elek­tro­nik­ken en stop­per for me­re sjov. Det er en skam, for mo­to­ren vir­ker el­lers ivrig for at ro­te­re vi­de­re.

Til gen­gæld er det så en grund til at ar­bej­de med den stram­me, 6- trins ma­nu­el­le gear­kas­se, som as­si­ste­rer dig med au­to­ma­tisk mel­lem­gas, når du gea­rer ned. Jeg kun­ne per­son­ligt godt væ­re for­u­den den funk­tion, men det vir­ker eff ek­tivt, og sel­ve gear­kas­sen er vel­fun­ge­ren­de.

Un­der­vogn til smilet

Mo­tor og driv­linje frem­brin­ger et smil, men det er un­der­vog­nen, der gør det bredt. Mi­ni prø­ver selv at bran­de sig som en for­vok­set go­kart, og det er ik­ke helt ved si­den af. Men den kan ik­ke lø­be fra, at den er en for­hjul­stræk­ker. Det bli­ver hel­ler al­drig et stort pro­blem, for indsty­rin­gen er neut­ral, og har du væ­ret lidt for am­bi­tiøs med far­ten på vej ind i svin­get, kan det kor­ri­ge­res med et spe­e­der­løft , som gør bag­en­den bre­de­re, og sen­der snu­den tilbage i spo­ret, som var Mi­ni’en en blod­hund på jagt eft er und­veg­ne fan­ger. Sel­ve sty­re­tø­jet er ik­ke spe­ci­elt di­rek­te, men det er til gen­gæld tungt og med god fe­ed­ba­ck, så du har en fi n for­nem­mel­se af, hvor for­hju­le­ne pe­ger hen, in­den du slip­per kræft er­ne løs. Kom­bi­na­tio­nen af mo­tor og un­der­vogn be­ty­der, at du kan for­dø­je store styk­ker krøl­let as­falt på me­get kort tid – mens du har det hy­len­de mor­somt. JCW er til­med så om­gæn­ge­lig, at ryg­gen og bag­en­den sag­tens kan kla­re en lang tur på mo­tor­vej.

Ulem­per­ne

Ud­over mo­to­ren, som li­ge mang­ler den ek­stra snur­re­vil­lig­hed, er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.