Den for­ker­te Mu­stang

Nye Mu­stang er lan­det i Dan­mark. Vi te­ste­de den HELT for­ker­te ver­sion…

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk Det af­ta­ge­li­ge tag be­ty­der min­dre stiv­hed i kar­ros­se­ri­et.

TEST

Mi­ne ko­ne kør­te en lil­le tur i den skrig­gu­le Mu­stang ca­bri­o­let, og da hun kom tilbage, var de før­ste ord: » Så­dan en vil jeg ger­ne ha­ve som ko­ne­bil. « Et ud­sagn der kun be­styr­ker mig i mit førs­te­gangsind­tryk. Den­ne Mu­stang er HELT for­kert.

Jeg er be­gej­stret for den nye Mu­stang. Så­dan helt ge­ne­relt. Den er me­re raf­fi­ne­ret end no­gen an­den ame­ri­kansk mu­skel­bil og med en frapris på kun 615.000 kr., gør Mu­stang en ag­gres­siv en­tre på det dan­ske mar­ked. Men Mu­stan­gen skal væ­re rå og brutal. Der­for er min fa­vo­rit V8- ud­ga­ven med 421 hk, brutus­brø­let, den stram­me ma­nu­el­le gear­kas­se og i fast­ba­ck- kar­ros­se­ri­ver­sio­nen. Ger­ne i rød med sor­te fæl­ge.

Bort­set fra de sor­te fæl­ge, så er test­bi­len den di­a­me­tra­le mod­sæt­ning. Den har kun en halv mo­tor – alt­så en fi­re- cy­lin­dret ræk­ke­mo­tor. Godt nok yder den 317 hk med hjælp fra en tur­bo, men den ly­der som en Ford Fo­cus. En rå Fo­cus – men sta­dig blot en Fo­cus. Okay – sty­re­tø­jet er mar­gi­nalt bed­re i den­ne ud­ga­ve, for­di bi­len har min­dre vægt over foraks­len. Men Mu­stang skal ly­de af me­re end en fa­mi­lie­bil, og det gør den el­lers for­nuf­ti­ge 2,3 li­ter ben­zin­tur­bo- ud­ga­ve i test­bi­len ik­ke.

Så er der gea­ret. Den 6- trins au­to­mat­gear­kas­se er ik­ke dår­lig. Men selv i sport er den hver­ken brutal el- ler sport­s­lig, og det vil jeg ha­ve, når jeg sid­der og kig­ger på et gi­gan­tisk Mu­stang- logo midt i rat­kran­sen.

Ka­ros­se­ri­et

Sidst, men ik­ke mindst, er der ka­ros­se­ri­for­ma­tet.

Ca­bri­o­let­ver­sio­nen – der på ægte ame­ri­kansk na­tur­lig­vis hed­der Con­ver­tib­le – fungerer egent­ligt fint. Ka­le­chen er del­vist ma­nu­el, og det gi­ver den lidt rå og pri­mi­tiv x- fak­tor.

Men en åben mu­skel­bil? Det kon­cept fungerer kun hos Hertz i luft­hav­nen i Los An­ge­les. Dan­mark by­der må­ske på 30 solskin­s­da­ge om året, hvor du kan ta­ge klu­den af. Re­sten af ti­den skal du leve med et tag, der er mar­kant dår­li­ge­re end et fast – bå­de når det gæl­der vind­støj, iso­le- ring og bi­lens stiv­hed.

Det sid­ste er vig­tigt, når vi ta­ler kø­re­e­gen­ska­ber. Mu­stang er en rå kø­re­ma­ski­ne, og så skal ka­ros­sen ik­ke gø­res blød og ef­ter­gi­ven­de med et stof­tag. Har du kørt på en gam­mel Ra­leigh cy­kel i bå­de her­re og da­me­ver­sio­nen, så vil du vi­de, hvil­ken for­skel et stift ka­ros­se­ri gør. Da­me­cyk­len vri­der sig for hvert tråd i pe­da­ler­ne, mens her­re­cyk­len med den øver­ste tvær­stang ik­ke gi­ver ef­ter. Uden et fast tag til at gø­re bi­len ek­stra stiv må Con­ver­tib­le- ud­ga­ven ta­ge til tak­ke med rol­len som en da­me­cy­kel i den ana­lo­gi.

Læg der­til, at den åb­ne ud­ga­ve ve­jer 68 kg me­re end fast­ba­ck- ver­sio­nen, og så er den dømt ude. Det er det sam­me som ide­al­blon­di­nen til pas­sa­ger­sæ­det ve­jer – i mit til­fæl­de min ko­ne. Så vil jeg hel­le­re ha­ve hen­de med end et stø­jen­de stof­tag, der til­med stjæ­ler ba­ga­ge­plads.

Am­pu­te­ret mu­skel­bil

Det er ik­ke for­di, at den 2,3- li­ters test­bil ik­ke er sjov. Den har trods alt over 300 hk. Men den le­ve­rer ba­re en am­pu­te­ret mu­skel­bils­op­le­vel­se.

Jeg ved godt, at ti­der­ne skif­ter, og at en V8- mo­to­ri­se­ret ame­ri­kansk mu­skel­bil med et brænd­stof­for­brug på 7,3 km/ l er om­trent så mo­der­ne som at væ­re abort­mod­stan­der i Dan­mark an­no 2015. Ik­ke de­sto min­dre er den ‘ lil­le’ ud­ga­ve af Mu­stang som en actionfilm uden vold, el­ler en ita­li­ensk fod­bold­kamp uden sku­e­spil. Det er ba­re – hvor­dan skal jeg si­ge det – for­kert.

Men nu er jeg og­så det, man bedst kan be­teg­ne som en old- school- bi­len­tu­si­ast. På den må­de er jeg må­ske for­u­dind­ta­get og ik­ke om­stil­lings­pa­rat? Min ko­ne mø­der ik­ke bi­len med de sam­me for­dom­me, og hun er be­gej­stret. Hun el­sker mo­to­ren, kraf­ten, far­ven og stof­ta­get. Så må­ske den ik­ke er helt for­kert? Må­ske jeg skul­le la­de tviv­len kom­me bi­len til go­de? Døm selv. Dog skyl­der jeg at for­tæl­le, at min hu­strus hver­dags­bil er en Nis­san Mi­cra 1,0 GL med 60 hk…

Ford Mu­stang

Ford Mu­stang er un­der­hol­den­de, men der mang­ler lidt ame­ri­kansk mu­skel­bils­for­nem­mel­se, når man sid­der bag rat­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.