Så nemt kun­ne VW

Skan­da­len kun­ne væ­re und­gå­et, hvis VW hav­de be­nyt­tet væ­sken Ad­Blue

BT - - BILER - Af Eb­be Som­mer­lund

FOR­BRUG

Det var det, Volkswa­gen skul­le ha­ve gjort: Mon­te­ret ren­se­sy­ste­mer med Ad­Blue i ud­stød­nin­gen på bi­ler­ne. Ad­Blue er en til­sæt­ning til brænd­stof­fet, der ned­sæt­ter mæng­den af de ska­de­li­ge NOx- par­tik­ler. I ste­det snød de med softwa­ren, og skan­da­len var kom­plet.

Den prak­sis er slut, og i dag bru­ger en del Volkswa­gen- mo­del­ler – li­ge­som man­ge an­dre – en spe­ci­el ka­ta­ly­sa­tor til at be­kæm­pe de sund­heds­ska­de­li­ge NOx.

Sa­gen er den, at al­le di­e­sel­bi­ler, der sæl­ges i Eu­ro­pa, skal over­hol­de de ny­e­ste emis­sions­krav kal­det Eu­ro 6. Det nye i Eu­ro 6 er, at kvæl­stof- il­ter­ne, el­ler NOx, skal ned­brin­ges væ­sent­ligt, da de gi­ver ge­ner for luft­ve­je­ne.

Den ud­for­dring kan lø­ses på fle­re må­der, og en ud­bredt me­to­de kræ­ver til­sæt­ning af væ­sken Ad­Blue. Her har bi­ler­ne en spe­ci­el ka­ta­ly­sa­tor i ud­stød­nin­gen, der om­dan­ner NOx til ufar­ligt kvæl­stof og vand. Tek­no­lo­gi­en har væ­ret an­vendt på last­bi­ler i en del år, men nu er det kom­met til per­son­bi­ler i stør­re stil. Det er for­ment­lig en tek­no­lo­gi, der bli­ver me­re ud­bredt over de kom­men­de år, da Ad­Blue- til­sæt­ning kan bru­ges på al­le di­e­sel­mo­to­rer, og den kan bru­ges til at ned­brin­ge NOx end­nu me­re end da­gens krav.

Kan ik­ke star­te uden Ad­Blue

Med Eu­ro 6 lig­ner kra­ve­ne til ud­stød­nin­gen for ben­zin og di­e­sel­bi­ler hin­an­den, og som den an­svar­li­ge for di­e­sel­mo­to­rer­ne hos PSA ( Ci­troën, DS og Peu­geot), Fra­nois Gal­li­ot for­kla­rer.

» Jeg har al­drig for­stå­et, hvor­for kra­ve­ne er for­skel­li­ge. Vo­res krop kan ik­ke se, om de ska­de­li­ge stoffer er fra en die­sel- el­ler ben­zin­bil. «

Med Ad­Blue er der alt­så end­nu en ting, du skal hol­de styr på. Bi­ler med Ad­Blue kan nem­lig ik­ke kø­re vi­de­re uden væ­sken, da foru­re­nin­gen vil sti­ge mar­kant, så du bli­ver ad­va­ret fle­re gan­ge, in­den bi­len lø­ber tør. Er Ad­Blue- tan­ken tom, kan bi­len ik­ke star­te.

Hvor let, det er at på­fyl­de Ad­Blue, va­ri­e­rer en del. Opel har på­fyld­nings­st­uds ved tank­dæks­let, mens Ci­troën f. eks. har be­hol­de­ren un­der et gum­milåg i ba­ga­ge­rum­met. Ad­Blue skal be­hand­les lidt var­somt. Det er ik­ke gif­tigt, men kan be­ska­di­ge lak­ken og har du ta­get hul på en dunk, skal det he­le bru­ges in­den for et halvt år, da der el­lers kan dan­nes krystal­ler.

Mæng­den af Ad­Blue, du skal bru­ge, er ik­ke vold­som. Ci­troën an­slår, at de­res 17- li­ters tan­ke hol­der over 100.000 km. Ci­troën er sam­ti­dig det bil­lig­ste værk­sted, hvis du skal ha­ve på­fyldt Ad­Blue.

Bil­lig­ste Ad­Blue

Ad­Blue- pri­ser­ne lig­ger ty­pisk mel­lem 11 og 15 kr. li­te­ren på værk­ste­der og på tank­sta­tio­ner. Kun Opel skil­ler sig ud med en li­ter­pris på over 40 kr.

Da Ad­Blue be­nyt­tes på last­bi­ler, så kan det og­så kø­bes på tank­sta­tio­ner til tung tra­fik. Her er pri­sen dog en helt an­den – helt ned til 3- 5 kr. li­te­ren. For at tan­ke her, kræ­ver det dog et er­hvervs­kort. Vi har spurgt hos Shell, om der kom­mer Ad­Blue tankan­læg til pri­va­te, men det lig­ger ik­ke li­ge i kor­te­ne.

» Vi vur­de­rer, at de fle­ste vil få tan­ket op ved ser­vi­ce, og el­lers vil vo­res halvan­den, fem og 10 li­ters dun­ke dæk­ke be­ho­vet for de fle­ste, « si­ger Jes­per Bri­eg­hel, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Shell Dan­mark.

Så ind­til vi­de­re er rå­det her­fra, at du skal spør­ge til pri­sen, in­den dit værk­sted ef­ter­fyl­der, og har du et er­hvervs­kort, ja, så kan du tan­ke Ad­Blue til en tred­je­del af pri­sen på truck­stops.

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015

Det ko­ster Ad­Blue

Er du er­hvervskun­de, er det nemt at få bil­ligt Ad­Blue. Helt så nemt er det ik­ke for pri­vat­bi­li­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.