Så­dan be­kæm­per man NOx- par­tik­ler

BT - - BILER - Af Eb­be Som­mer­lund

Al­le nye bi­ler skal over­hol­de Eu­ro 6, og det be­ty­der, at ind­hol­det af kvæl­sto­fil­ter sal ned­brin­ges væ­sent­ligt.

Kra­ve­ne er en re­duk­tion til un­der det hal­ve i for­hold til Eu­ro 5. For at op­nå den­ne re­duk­tion be­nyt­ter fa­bri­kan­ter­ne ty­pisk en af de føl­gen­de me­to­der:

SCR/ Ad­Blue

Nog­le bi­ler be­nyt­ter me­to­den Se­lecti­ve Ca­ta­lyst Re­duction, der i prak­sis be­ty­der, at NOx om­dan­nes i en ek­stra ka­ta­ly­sa­tor un­der til­sæt­ning af Ad­Blue, der er han­dels­nav­net for blan­din­gen af urea og vand, og­så kendt som urin­sy­re. Tek­nik­ken har væ­ret be­nyt­tet på last­bi­ler i en del år, men frem­over vil tek­no­lo­gi­en bli­ve me­re al­min­de­lig på bi­ler, da den kan ska­le­res til al­le stør­rel­ser mo­to­rer, og en yder­li­ge­re re­duk­tion af NOx kan op­nås.

For­de­le­ne ved SCR er, at ef­fek­ti­vi­te­ten er høj – det ko­ster ik­ke ek­stra brænd­stof. Des­u­den er der min­dre ri­si­ko for til­sod­ning af ud­stød­nings­sy­ste­met.

Ulem­pen er, at der skal på­fyl­des Ad­Blue, og at den­ne ik­ke må fryse, så be­hol­de­ren in­de­hol­der et var­me­e­le­ment. Ri­si­ko­en ved sy­ste­met er, at der ved for høj do­se­ring dan­nes am­mo­ni­ak, der er sund­heds­ska­de­ligt. SCR gi­ver den bed­ste brænd­sto­fø­ko­no­mi af de tre me­to­der. Be- nyt­tes stort set på al­le mo­to­rer over to li­ter.

For­fi­net for­bræn­ding/ ud­vi­det EGR

Nog­le fa­bri­kan­ter, fx Ma­z­da, for­la­der sig på for­fi­net for­bræn­ding og sty­ring af NOx ved hjælp af re­cir­ku­la­tion af ud­stød­nin­gen, og­så kal­det EGR ( Exhaust Gas Re­circu­la­tion).

Den­ne me­to­de kræ­ver ik­ke ek­stra hardwa­re på mo­to­ren, så den er bil­lig­ste løs­ning. Ulem­pen er, at EGR- sy­ste­met mu­lig­vis har stør­re ri­si­ko for at so­de til – des­u­den er det tvivl­s­omt, om frem­ti­di­ge krav kan imø­de­gås. Ud­vi­det EGR er pt. den bedst fun­ge­ren­de tek­no­lo­gi ved la­ve ha­stig­he­der, mens ef­fek­ti­vi­te­ten fal­der ved hø­je­re ha­stig­he­der. EGR har ek­si­ste­ret på bå­de ben­zin og di­e­sel­bi­ler i over 30 år, net­op for at be­kæm­pe NOx. NOx- trap En NOx- trap el­ler NOx- fæl­de er en an­ord­ning i ud­stød­nin­gen, der bin­der NOx til ker­nen i en­he­den. Jævn­ligt var­mes en­he­den op, og NOx om­dan­nes til me­re ufar­li­ge luf­tar­ter. Ulem­pen er, at den­ne om­dan­nel­se kræ­ver me­re brænd­stof. NOx- traps er for­ment­lig me­re følsom over for kor­te tu­re end SCR- me­to­den, da et EGR- sy­stem skal bru­ges i stor stil. Des­u­den er NOx- fæl­den ik­ke ef­fek­tiv un­der kraftig ac­ce­le­ra­tion el­ler hård be­last­ning. For­de­len er, at du ik­ke skal be­kym­re dig om at til­sæt­te Ad­Blue.

Det va­ri­e­rer, hvor fa­bri­kan­ter­ne har valgt at pla­ce­re på­fyld­nin­gen af Ad­Blue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.