Dan­marks bed­ste

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hedr@ ber­ling­s­ke. dk

CAM­PING

Klonk, si­ger det. Blik­ket sprin­ger til baks­pej­let. Ly­den ef­ter­føl­ges af en løbsk cam­ping­vogn, der har kurs høj­re om den grå Hyun­dai i30, jeg sid­der i. Jeg træk­ker bi­len helt til ven­stre, mens cam­ping­vog­nen plø­jer ud i grønsvæ­ren på in­der­kred­sen af det kø­re­tek­ni­ske an­læg i Sorø, hvor den stop­per ef­ter 12 me­ter.

Epi­so­den il­lu­stre­rer to me­get vig­ti­ge po­in­ter ved kør­sel med cam­ping­vogn: 1. Det be­hø­ver ik­ke at væ­re ke­de­ligt, og 2: Tjek AL­TID en ek­stra gang, om vog­nen er spændt or­dent­lig på.

Bort­set fra den uhel­di­ge par­ke­ring af Adria- vog­nen, for­lø­ber da­gen uden yder­li­ge­re uheld. Vi kan der­for kon­cen­tre­res om at fin­de den bed­ste cam­ping­træk­ker blandt et bredt felt på 17 bi­ler. Men det er ik­ke kun den løb­s­ke vogn, der over­ra­sker. Fle­re for­hånds­fa­vo­rit­ter fal­der igen­nem med et brag, mens et par und­se­e­li­ge un­der­dogs kø­rer di­rek­te ind på vo­res li­ste over de fem mest an­be­fa­lel­ses­vær­di­ge træk­ke­re i Kon­ge­ri­get li­ge nu.

Årets cam­ping­træk­ker- felt

Te­sten er ar­ran­ge­ret af Dansk Cam­ping Uni­on ( DCU), der hvert år kå­rer Årets Cam­ping­træk­ker. Vi er in­vi­te­ret med for at stille med et bil­kyn­digt jury­med­lem som sup­ple­ment til de an­dre jury­med­lem­mer fra for­e­nin­gen. Den en­de­li­ge DCU- vin­der of­fent­lig­gø­res først til ja­nu­ar, men vi be­nyt­ter test­mu­lig­he­den til at pe­ge på vo­res fem fa­vo­rit­ter blandt de for­sam­le­de 17 bi­ler.

Test­fel­tet er sam­let ved, at DCU har kon­tak­tet de dan­ske bi­lim­por­tø­rer og bedt dem stille med en bil i fa­mi­lie­bils­seg­men­tet, som de me­ner kan kø­re med om tit­len som Årets Cam­ping­træk­ker 2016. Det er ty­pisk en bil i den lil­le el­ler store mel­lem­klas­se el­ler en SUV. Af de 28 no­mi­ne­re­de bi­ler har DCU valgt 17 ud – ba­se­ret på de­res er­fa­ring med cam­ping­vogns­kør­sel, og det er de bi­ler, der er sam­let til den­ne en­dags- test i Sorø.

Cam­ping­træk­ke­rens dyder

Der er en ræk­ke ge­ne­rel­le cam­ping­vogns- po­in­ter, som og­så er fæl­lesnæv­ne­re for test­fel­tet. Vi star­ter med gear­kas­ser­ne. Kør­sel med cam­ping­vogn kræ­ver som of­test fle­re gearskift – sær­ligt når man kom­mer syd­på. Så man­ge af test­bi­ler­ne har au­to­mat­gear. Det er en kom­forta­bel og prak­tisk de­tal­je, da de fle­ste dan­ske­re vil ha­ve ri­ge­ligt travlt med at hol­de øje med au­toværn og mo­tions­cyk­li­ster, når de skal op ad Al­pe d’Hu­ez med cam­ping­vog­nen i som­mer­fe­ri­en.

Der­næst er en del af bi­ler­ne sta­tioncars. Når man cam­pe­rer fi­re men­ne­sker, har man som of­test mas­ser af ba­ga­ge med, og det kræ­ver plads. Sidst, men ik­ke mindst, vi­ser test­bi­ler­ne med di­e­sel­mo­tor sig at væ­re en tand me­re træk­kom­pe­ten­te end dem med tur­bo­ben­zin­mo­tor. Kun Ma­z­da CX- 3 og Vol­vo V40 T2 hol­der ben­z­in­fa­nen højt. De stil­ler beg­ge med to- li­ters ben­zin­mo­tor med mas­ser af slag­vo­lu­men- ba­se­ret bund­træk.

SUVer­ne skuf­fer

Stør­ste over­ra­skel­se er, at bå­de SUVer­ne og bi­ler­ne fra den store mel­lem­klas­se skuf­fer fælt. Ik­ke på træk­kraft, for der gi­ver de­res som of­test kraf­ti­ge­re mo­to­rer dem en for­del. Men i SUVer­nes til­fæl­de be­ty­der det hø­je­re tyng­de­punkt, at bi­ler­ne op­fø­rer sig me­re le­ven­de med vogn bag­på. Især Su­baru Out­ba­ck – der ik­ke en­gang er en rig­tig SUV – Re­nault Kad­jar, Fi­at 500X og Kia Soren­to vug­ger il­de­vars­len­de ved sla­lom­kør­sel ved ha­stig­he­der på om­kring 60 km/ t.

Ik­ke at vog­nen er ved at væl­te, el­ler at bi­len bli­ver ustyr­lig, men he­le vogntø­jet bli­ver usik­kert på be­ne­ne, og det er ik­ke rart bag rat­tet.

Det sam­me gør sig til dels gæl­den­de i den store mel­lem­klas­se med Volkswa­gen Pas­sat, Toy­o­ta Aven­sis og Ford Mon­deo. Bi­ler­ne vug­ger en anel­se i læng­de­ret­nin­gen un­der ac­ce­le­ra­tion, mens de hel­ler ik­ke er gla­de for keg­le­ba­ne­kør­sel med over 60 km/ t. Det vir­ker ær­ligt talt som om, at mo­der­ne bi­ler med avan­ce­re­de ESC og as­si­stent­sy­ste­mer mod-

Test­fel­tet li­net op til den store af­gø­rel­se. Hvem en­der med at bli­ve Årets Cam­ping­træk­ker 2016? Vi har fun­det vo­res fa­vo­rit­ter.

Mer­ce­des C- Klas­se er det lækre valg til cam­pi­ster med øko­no­mi­en helt i top.

På kro­gen med vog­nen. Stik­ket i. Så er man kø­ren­de. Men I hvil­ken bil? DCUs store test gi­ver dig må­ske sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.