Cam­ping­træk­ker

BT - - BILER -

Test­fel­tet

ar­bej­der cam­ping­vog­nen rent kø­re­dy­na­misk. Jeg er i hvert fald langt fra im­po­ne­ret. Ene­ste und­ta­gel­se er Mer­ce­des C- Klas­se, der på trods af sin stør­rel­se og avan­ce­re­de sik­ker­heds­sy­ste­mer op­fø­rer sig ek­sem­pla­risk. Men må­ske det skal til­skri­ves, at den er bag­hjul­struk­ken.

De bed­ste træk­ke­re

Alt det le­der os hen til top­pen af cam­ping­træk­ker- kran­se­ka­gen. Her sam­ler sig et so­lidt fa­vo­rit­felt, der al­le ope­re­rer i el­ler om­kring den lil­le mel­lem­klas­se. Især Peu­geot 308 SW med au­to­mat­gear og den 2- li­ters di­e­sel­ma­ski­ne, som test­bi­len stil­ler op med, im­po­ne­rer. Den stry­ger gen­nem for­hin­drin­ger­ne med over 70 km/ t uden til­løb til uno­der. Sam­ti­dig le­ve­rer den oce­a­ner af mo­tor­over­skud, og i SW for­ma­tet er den blandt de bed­ste i sin klas­se, bå­de hvad an­går ba­ga­ge­rum og bag­sæ­de- plads. Det er al­le højt skat­te­de cam­ping­træk­ker- dyder. Test­bi­len flir­ter dog med en pris tæt på 400.000 kr., som er ene­ste sten i sko­en.

Kampag­ne­til­bud

Her træ­der Hon­da til med Ci­vic Tou­rer. Den fås med en 120 hk di­e­sel­ma­ski­ne og sam­me overdå­di­ge plads­for­hold som 308 SW til ba­re 250.000 kr. på kampag­ne­til­bud li­ge nu. Okay – så skal du selv skif­te gear, men den er næ­sten li­ge så ve­l­op­dra­gen på keg­le­ba­nen, og le­ve­rer me­re vær­di for pen­ge­ne.

Hyun­dai i30 er den sid­ste re­gu­læ­re mel­lem­klas­se­bil, som im­po­ne­rer i rol­len for­an cam­ping­vog­nen. Den ko­ster 255.000 kr. med 110 di­e­sel­he­ste og au­to­mat­gear. Skal man op i en sta­tioncar med sam­me mo­tor og gear, lan­der den an­sigtsløf­te­de i30 på 285.000 kr. Den mang­ler en anel­se power i for­hold til bå­de Peu­geot og Hon­da, men le­ve­rer en so­lid mæng­de ud­styr sam­men med fem års ga­ran­ti.

Åben­ba­rin­gen

De to sid­ste fa­vo­rit­ter er BMW 218d Acti­ve Tou­rer og Vol­vo V40 T2. Vol­vo­en er i vir­ke­lig­he­den da­gens helt store åben­ba­ring. Den er bedst på keg­le­ba­nen og ved und­vi­ge­ma­nøv­ren, og den har ik­ke en­gang en di­e­sel­mo­tor, men en 122 hk ben­zin­tur­bo­ma­ski­ne. Al­li­ge­vel fø­les den op­lagt med en vogn på kro­gen. Den er vir­ke­lig læk­ker, men og­så i en pris­klas­se over de an­dre. In­den V40 er fær­di­g­ud­sty­ret, ram­mer den 500.000 kr., og kom­bi­ne­ret med min­dre bag­sæ­de­plads og ba­ga­ge­rum er den ik­ke cam­ping­træk­ke­ren til fa­mi­li­en. I ste­det pas­ser den bed­re til det æl­dre æg­te­par, der har råd og sæt­ter pris på den ek­stra pre­sti­ge og luksus, der føl­ge med sven­ske­ren.

Sid­ste fa­vo­rit er no­get så usæd­van­ligt som en for­nuf­tig BMW. Den for­hjul­struk­ne Gran Tou­rer MPV ( fås og­så som 5- per­so­ners med ef­ter­nav­net Acti­ve Tou­rer) med en 150 hk 2- li­ters tur­bo­di­e­sel­ma­ski­ne. Den er mar­gi­nalt dår­li­ge­re end de fi­re an­dre fa­vo­rit­ter på keg­le­ba­nen, men den le­ve­rer til gen­gæld me­re plads, bed­re præ­sta­tio­ner og en frem­ra­gen­de brænd­sto­fø­ko­no­mi – ta­get dens man­ge kræf­ter i be­tragt­ning.

Hvil­ken bil, der en­der med at lø­be med DCUs ti­tel som ‘ Cam­ping­træk­ker 2016’, må vi ven­te til ja­nu­ar med at hø­re. Men vi er ik­ke i tvivl om, at vo­res fem fa­vo­rit­ter – plus Mer­ce­des C- Klas­se til cam­pi­ster med øko­no­mi­en helt i top, er de bed­ste bi­ler på te­stan­læg­get i Sorø den­ne ef­ter­års­søn­dag.

Se BTs fa­vo­rit­ter på næ­ste si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.