Så­dan fo­re­går jag­ten på Dan­marks nye land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU HAR I

lø­bet af de se­ne­ste par må­ne­der for al­vor in­ten­si­ve­ret jag­ten på Dan­marks næ­ste land­stræ­ner.

LAND­STRÆ­NE­REN AF­LØ­SER EF­TER pla­nen Mor­ten Ol­sen 1. juli 2016, men glip­per Dan­mark kva­li­fi ka­tio­nen til EM, er det ik­ke utæn­ke­ligt, at han an­sæt­tes al­le­re­de fra nytår. DEN NYE LAND­STRÆ­NER fi ndes af et an­sæt­tel­ses­ud­valg un­der DBU. Det be­står af uni­o­nens di­rek­tør, Claus Bretton- Meyer, træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk, eli­te­chef Kim Hal­l­berg samt ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg. AN­SÆT­TEL­SES­UD­VAL­GET FANDT I før­ste om­gang frem til 10 kan­di­da­ter. De 10 lå klar al­le­re­de i au­gust må­ned. NÆ­STE SKRIDT ER at fi nde den kom­men­de land­stræ­ner – for­ment­lig blandt de 10 kan­di­da­ter. NÅR DET ER sket, præ­sen­te­res tre kan­di­da­ter for DBUs besty rel­se, men fra an­sæt­tel­ses­ud­val­get pe­ges der blot på én. Når al­le for­ma­lia er over­stå­et, bli­ver den­ne per­son Dan­marks

nye land­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.