Re­ne lag­ner er nøg­len til suc­ces

FC Midtjyl­lands eu­ro­pæ­i­ske sej­rs­sti­me skyl­des ev­nen til at hol­de mod­stan­der­ne fra at sco­re, me­ner di­rek­tø­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I BRUG­GE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk Fo­to: Hen­ning Bagger

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, hav­de svært ved at få ar­me­ne ned eft er midtjy­der­nes 3- 1- sejr ude over Club Brug­ge tors­dag aft en i Eu­ro­pa League.

Det dan­ske mester­hold for­må­e­de at gø­re det, som Brøndby, FC København og AaB ik­ke kun­ne sid­ste sæ­son, og Jess Thorups trop­per fort­sæt­ter bøl­gen af eu­ro­pæ­isk suc­ces. Eft er fl ot­te resultater mod Sout­hamp­ton, Le­gia Warszawa og nu Club Brug­ge har midtjy­der­ne få­et va­sket den eu­ro­pæ­i­ske tvivl af sig.

Det er ik­ke me­re end et par må­ne­der si­den, at Midtjylland fi k hug for at snak­ke om de be­røm­te læ­re­pen­ge eft er hjem­me­ba­ne­ne­der­la­get til APOEL i Champions Leau­ge- kva­li­fi ka­tio­nen.

» Jeg skal jo pas­se med, hvad jeg si­ger. Men da kam­pen var ved at væ­re slut, stod jeg med Re­ne Fri­is ( as­si­stent­træ­ner, red.) og et par af spil­ler­ne, og der snak­ke­de vi om, hvor me­get vi egent­lig har lært af den APOEL- kamp i for­hold til at spil­le in­ter­na­tio­nalt. Den­ne gang er det os, der bli­ver buhet ud, for­di vi spil­ler in­ter­na­tio­nalt. Det kan godt væ­re, jeg ik­ke skal bru­ge or­det læ­re­pen­ge igen, men vi er ble­vet mod­net som eu­ro­pæ­isk hold, og det vi­ser vi igen mod Brug­ge, « si­ger Claus Ste­in­le­in til BT og ud­dy­ber:

» En­hver kan jo se, at vi har haft cle­an she­et i 13 ud af 18 kam­pe i de­den­ne sæ­son. Vi hol­der in­ter­na­tio­na­le hold fra fa­det. Brug­ge hav­de jo næ­sten in­gen chan­cer. De la­ver et frem­ra­gen­de mål, og det er det. Og det vi­ser ba­re, at vi har ar­bej­det på at bli­ve me­re in­ter­na­tio­na­le i vo­res ud­tryk og væ­re bed­re til at hol­de nul­let. Jeg har snak­ket med nog­le dan­ske sport­s­di­rek­tø­rer for at hø­re, hvor­dan man får suc­ces i Eu­ro­pa og for at hen­te er­fa­ring. Jeg hav­de blandt an­det en snak med Car­sten V. Jen­sen ( tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør i FC København, red.), in­den han kom til Nordsjælland, om hvad han tænk­te om Midtjylland. Hvor­dan kun­ne vi for­be­re­de os? Det kun­ne vi ved at spil­le til nul­let, selv om det ik­ke li­ge lyk­ke­des mod Brug­ge. «

Thorup til­freds med ud­vik­lin­gen

Det er Jess Thorup, der i som­mer af­lø­ste Glen Rid­ders­holm, der har stå­et for at ju­ste­re de de­fen­si­ve for­bed­rin­ger i jag­ten på eu­ro­pæ­isk suc­ces.

» Jeg må in­drøm­me, at jeg er lidt overrasket over, hvor hur­tig ud­vik­lin­gen har væ­ret for os. Jeg har tid­li­ge­re snak­ket om før­ste halv­leg mod APOEL, da vi får en over næ­sen og ta­ger ved læ­re af det og øver os på de ting, der skal til. Vi har lagt lag på he­le ti­den i for­hold til at væ­re tryg­ge og ha­ve mo­det, selv om vi ik­ke har bol­den he­le kam­pen. Vi vid­ste, at vi kun skul­le bru­ge et par hal­ve chan­cer. Vi vi­ser og­så fl ere gan­ge i kam­pen mod Brug­ge, at vi kan væ­re med spil­le­mæs­sigt. Jeg er me­get til­freds med den ud­vik­ling, hol­det har ta­get i de par må­ne­der, jeg har væ­ret med, « si­ger Jess Thorup.

FC Midtjylland mø­der i næ­ste run­de Na­po­li 22. ok­to­ber hjem­me i Her­ning.

SÅ­DAN SPIL­LES DE SID­STE KAM­PE I FC MIDTJYL­LANDS GRUP­PE I EU­RO­PA LEAGUE: TORS­DAG 22. OK­TO­BER KL. 21.05:

FC Midtjylland - Na­po­li Le­gia Warszawa - Club Brug­ge

TORS­DAG 5. NOVEM­BER KL. 19.00:

Na­po­li - FC Midtjylland Club Brug­ge - Le­gia Warszawa

TORS­DAG 26. NOVEM­BER KL. 21.05:

Le­gia Warszawa - FC Midtjylland Club Brug­ge - Na­po­li

TORS­DAG 10. DE­CEM­BER KL. 19.00:

FC Midtjylland - Club Brug­ge Na­po­li - Le­gia Warszawa

po­int­lig­hed tæl­ler ind­byr­des op­gør før målsco­re.

I TIL­FÆL­DE AF

# 1 2 3 4

RESTPROGRAMMET

Di­rek­tør Claus Ste­in­le­in har god grund til smil, ef­ter FC Midtjylland tors­dag vandt tred­je kamp i træk i Eu­ro­pa League.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.