Mourin­hos læ­ge­s­jusk

Che­al­seas ma­na­ger kri­ti­se­res for hånd­te­rin­gen af sa­gen om hol­dets kvin­de­li­ge læ­ge Eva Car­neiro af FAs for­mand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KRI­TIK OG KRI­SE Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk to­th@ sporten. dk

To­bi­as To­ma­sen For­man­den for det en­gel­ske fod­bold­for­bund FA, Greg Dy­ke, kri­ti­se­rer Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­hos hånd­te­ring af sa­gen om klublæ­gen Eva Car­neiro, der iføl­ge ma­na­ge­ren age­re­de for­kert un­der den før­ste kamp i sæ­so­nen.

Det en­gel­ske fod­bold­for­bund valg­te tors­dag ik­ke at åb­ne en sag mod José Mourin­ho trods for­ly­den­der om se­xi­sti­ske kræn­kel­ser i sa­gen om Chel­seas læ­ge, Eva Car­neiro. Men al­li­ge­vel kri­ti­se­rer for­man­den for for­bun­det, Greg Dy­ke, Jo­se Mourin­ho i et brev til for­bun­dets råd.

» Vo­res di­sci­pli­næ­re råd har un­der­søgt det­te, og selv­om hr. Mourin­ho ik­ke har brudt no­gen reg­ler, var det klart et svigt i hans per­son­li­ge døm­me­kraft og of­fent­li­ge op­før­sel, « skri­ver Greg Dy­ke i føl­ge Sky Sports.

He­le sa­gen be­gynd­te, da José Mourin­ho i sæ­so­nens før­ste kamp mod Swan­sea ver­balt over­fu­se­de Eva Car­neiro, ef­ter hun løb på ba­nen for at til­se stjer­nen Eden Ha­zard, som ef­ter be­hand­ling for­lod ba­nen. Det be­tød, at Chel­sea kun hav­de ni spil­le­re på ba­nen, da må­l­mand Thi­baut Cour­tois var ble­vet ud­vist in­den epi­so­den. Jo­se Mourin­ho kri­ti­se­re­de ef­ter­føl­gen­de Eva Car­neiro for at væ­re for im­pulsiv og naiv. Si­den da fik hun ik­ke lov til at væ­re med ved si­de­linj­en og blev se­ne­re fy­ret. Den ud­vik­ling er Greg Dy­ke ik­ke til­freds med:

» Per­son­ligt sy­nes jeg ik­ke, hr. Mourin­ho kom­mer godt ud af he­le sa­gen. Han la­ve­de en klar fejl i kam­pens he­de, og det skul­le han ha­ve er­kendt og und­skyldt for. I ste­det sag­de han me­get lidt, og frø­ken Car­neiro har mi­stet sit ar­bej­de, « skri­ver han iføl­ge Sky Sports.

Den vær­ste pe­ri­o­de

Jo­se Mourin­ho har dog for­ment­lig me­re travlt med at ta­ge sig af det rent spil­le­mæs­si­ge i Lon­don- klub­ben i øje­blik­ket.

De re­ge­ren­de en­gel­ske me­stre har få­et en af­sky­e­lig start på den­ne sæ­son. Hol­det har kun vun­det to ud af de før­ste syv kam­pe og ind­ta­ger i skri­ven­de stund 14. plad­sen i Pre­mi­er League. Tirs­dag tab­te hol­det og­så i Champions League til en af ma­na- ger Mourin­hos tid­li­ge­re klub­ber FC Po­r­to.

» Det er den vær­ste pe­ri­o­de og de vær­ste resultater i min kar­ri­e­re, « si­ger José Mourin­ho iføl­ge BBC.

» Det er lidt sent at op­le­ve ef­ter 15 år i bran­chen, men det er me­get læ­re­rigt. Det er en fan­ta­stisk op­le­vel­se, men det er ik­ke en op­le­vel­se, som jeg øn­sker at gen­ta­ge, « ly­der det fra Chel­seas po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger, hvis trop­per i øje­blik­ket er ot­te po­int ef­ter Pre­mi­er Le­agu­es fø­rer­hold, Man­che­ster Uni­ted.

Der­for er op­skrif­ten klar, hvis hol­det skal tilbage på spo­ret.

» Nu skal vi til at vin­de nog­le fod­bold­kam­pe, « si­ger po­rtu­gi­se­ren.

Midt i træ­n­er­kar­ri­e­rens vær­ste kri­se, ef­ter en mi­se­ra­bel sæ­son­start, bli­ver Jo­se Mourin­ho nu og­så kri­te­se­ret af for­man­den for det en­gel­ske fod­bold­for­bund. Fo­to: Alex Mor­ton

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.