Brøndby for­læn­ger med Riza Dur­mi­si

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY KON­TRAKT

Som BT kun­ne med­dele sent tors­dag af­ten, for­læn­ger Riza Dur­mi­si sin kon­trakt med Brøndby. Klub­ben med­del­te i går på sin hjem­mesi­de, at Dur­mi­si har un­der­skre­vet en kon­trakt­for­læn­gel­se, så par­ter­ne nu har pa­pir på hin­an­den frem til som­me­ren 2018.

» Det er ut­ro­lig dej­ligt, at jeg kan for­læn­ge med min hjer­te­klub, « si­ger Dur­mi­si ef­ter un­der­skri­vel­sen af kon­trak­ten.

Ef­ter man­ge må­ne­ders for­hand­lin­ger lig­ne­de Riza Dur­mi­si el­lers en mand, der var på vej væk fra klub­ben. Men som BT kun­ne for­tæl­le i man­dags, brød Riza Dur­mi­si med agen­ten Se­dat Du­raki, for­di han ik­ke kun­ne bli­ve enig med Brøndby om en kon­trakt­for­læn­gel­se, og i ste- det la­ve­de lands­holds­spil­le­ren en ny af­ta­le med agen­ten Ni­ka­lo Juric, der fik til op­ga­ve at få for­hand­let en kon­trakt på plads med barn­dom­s­klub­ben.

Lands­holdsak­tu­el

Med den nye kon­trakt un­der­skre­vet kan Riza Dur­mi­si be­gyn­de at byg­ge vi­de­re på en kar­ri­e­re, der den se­ne­ste tid for al­vor har ta­get fart på bå­de klub- og lands­holds­plan..

Un­der se­ne­ste lands­holds­sam­ling fik han chan­cen på ven­stre ba­ck af Mor­ten Ol­sen og greb den i den grad. Der­for er han hel­ler ik­ke over­ra­sken­de ud­ta­get til A- lands­hol­dets kam­pe mod Portu­gal og Frankrig i næ­ste uge.

Dur­mi­si har læn­ge væ­ret fast in­ven­tar i Brønd­bys ven­stresi­de, og søn­dag var han så­le­des og­så på ba­nen i Brønd­bys sejr over ær­ke­ri­va­ler­ne fra FC København. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.