Det var no­get af det mær­ke­lig­ste, der er sket i mit liv ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HELD I UHELD Car­sten V. Jen­sen

Jeg har fun­det en hel an­den glæ­de frem end den, jeg kun­ne fi nde frem i den sid­ste pe­ri­o­de i FC København

Den gu­le ti­ger spej­der ud over Farum Park fra FCN- log­o­et på den mør­ke­blå vind­jak­ke. Tæt for­bun­det ly­ser bog­sta­ver­ne ’ CV’ op. Man­den bag ini­ti­a­ler­ne, Car­sten Vagn Jen­sen, over­væ­rer su­per­liga- hol­dets træ­ning med et par af fod­bold­bran­chens mel­lem­hand­le­re som et na­tur­ligt led i det net­værks­ar­bej­de, der føl­ger med job­bet som sport­s­chef i FC Nordsjælland.

Fod­bold­bos­sen er tilbage i den ma­ne­ge, han ufri­vil­ligt blev fl ået ud af, da FC Kø­ben­havns top­le­del­se smed ham på po­r­ten i april 2014 eft er at ha­ve haft sin gang i klub­ben si­den 1993 – fra 2006 som sport­s­di­rek­tør. Si­den ju­ni har Car­sten V. Jen­sen haft det over­ord­ne­de an­svar for FC Nord­s­jæl­lands su­per­liga- hold, og med go­de ind­køb har han sat sit stem­pel på trup­pen.

Car­sten V. Jen­sen har med al ty­de­lig­hed rejst sig fra det lø­ve­s­park, der gjor­de ondt, men end­te som et nød­ven­digt sid­ste skub ud over en vip­pen­de plan­ke.

» Nu er jeg egent­lig lidt tak­nem­me­lig for, at det rent fak­tisk ske­te. Jeg tror, det var godt for mig, « si­ger Car­sten V. Jen­sen om fy­rin­gen, da han eft er for­mid­dagstræ­nin­gen har sat sig til ret­te i en grå so­fa på Ho­tel FC Nordsjælland.

Det var el­lers en ma­ve­pu­ster af de store, da over to år­ti­er som FCKlø­ve fi k en brat af­slut­ning og for før­ste gang i tre år­ti­er send­te Car­sten V. Jen­sen ud i et job­mæs­sigt tom­rum. Væk var hans livs­værk, som han hav­de knok­let for og gjort til Skan­di­navi­ens fod­bold­fl agskib. Den­gang var han bit­ter, men i dag er fø­lel­sen en helt an­den.

» Jeg har fun­det en hel an­den glæ­de frem end den, jeg kun­ne fi nde frem i den sid­ste pe­ri­o­de i FC København, « for­tæl­ler han.

Det var en fy­ring, der kom sni­gen­de eft er et par år med en grad­vis de­va­lu­e­ring af po­si­tio­nen som sport­s­di­rek­tør i FC København. For­frem­mel­sen af Stå­le Sol­bak­kens som si­destil­let sport­s­lig an­svar­lig var en yd­my­gel­se af ’ Mr. FC København’, men loy­a­li­te­ten var for stor til, at Car­sten V. Jen­sen selv vil­le gå. Der­for end­te spar­ket som det nød­ven­di­ge skub ud af den bob­le, der ba­re fort­sat­te med at bli­ve me­re og me­re grå.

» Jeg er nok den ty­pe, som la­der tin­ge­ne pas­se­re og ba­re ar­bej­der vi­de­re for pro­jek­tet. Hav­de jeg ik­ke få­et spar­ket, kan det væ­re, jeg ba­re var ble­vet i det, og så hav­de jeg nok ik­ke få­et mu­lig­he­den for li­ge at stop­pe op eft er 20 år sam­me sted og ta­ge den pau­se, som kan væ­re sund for al­le men­ne­sker: ’ Hvad er det egent­lig, du la­ver? Skal du prø­ve no­get an­det?’ «

Stør­rel­se be­ty der in­gen­ting

Det fi k Car­sten V. Jen­sen mas­ser af tid til at tæn­ke over i lø­bet af som­me­ren 2014 og det føl­gen­de år.

» Den før­ste tid gik med at be­ar­bej­de det, der ske­te. Det var no­get af det mær­ke­lig­ste, der er sket i mit liv. Jeg hav­de væ­ret det sam­me sted i 20 år og hav­de ik­ke på no­get tids­punkt set mig selv an­dre ste­der. Det, jeg tæn­der på, er at en­ga­ge­re mig i et pro­jekt 100 pro­cent, så i det øje­blik, man bli­ver valgt fra, kræ­ver det no­get be­ar­bej­del­se, « for­tæl­ler ’ CV’, der eft er­føl­gen­de ind­led­te jag­ten på et nyt job.

» Der var tre mu­lig­he­der, hvor det ene var me­get tæt på. Det var mig, der valg­te det fra, « af­slø­rer Car­sten V. Jen­sen og for­tæl­ler, at det i ét til­fæl­de var me­get kon­kret:

» Jeg var kun en un­der­skrift fra at skri­ve med en top­klub i et an­det skan­di­na­visk land. «

Han vil ik­ke af­slø­re, hvil­ken klub der var ta­le om, men for­tæl­ler, at en ræk­ke fak­to­rer gjor­de, at han i sid­ste en­de tak­ke­de nej.

» Når det og­så hand­ler om fl yt­ning, kom­mer der an­dre ting in­d­over. Det sat op mod, at jeg syn­tes, FC Nordsjælland var en stor nok ud­for­dring for mig, gjor­de, at jeg ik­ke hav­de be­hov for at skul­le be­vi­se mig i en an­den skan­di­na­visk liga, « si­ger ’ CV’, der og­så uden for Skan­di­navi­en var i spil til job.

» Der kom lyn­hur­tigt ( eft er FCK­fy­rin­gen, red.) et en­gelsk he­ad­hunter- fi rma, som ger­ne vil­le re­præ­sen­te­re mig i ud­lan­det. Jeg har bå­de væ­ret til sam­ta­ler i Eng­land og Bel­gi­en, men det blev ik­ke til no­get. «

Det blev det i FC Nordsjælland, der snød FC København for mester­ska­bet i 2012 og eff ek­tivt sør­ge­de for, at Car­sten V. Jen­sens dob­bel­trol­le som bå­de sport­s­di­rek­tør og ch­eft ræ­ner fi k en en­de. Et skridt ned i for­hold til FC Kø­ben­havns lø­ve­hu­le, men et skridt op i arbejdsglæde sam­men­lig­net med de sid­ste år i ho­ved­sta­den.

» For mig be­ty­der det in­gen­ting over­ho­ve­det. Stør­rel­se på sta­dion og stør­rel­se på bud­get gi­ver in­gen glæ­de over­ho­ve­det. Glæden ved ta­ge til FC Midtjylland og vin­de 1- 0 er li­ge så stor som at la­ve et godt re­sul­tat med FC København på ude­ba­ne mod et godt hold. Det ar­bej­de, der lig­ger bag­ved, er li­ge så kræ­ven­de. Det er de sam­me me­ka­nis­mer, « si­ger 52- åri­ge Car­sten V. Jen­sen, der valg­te FC Nordsjælland for at ka­ste sig ind i et pro­jekt, der lig­ger langt fra ar­bejds­gan­gen i FC København.

» Nu har jeg ar­bej­det på det hø­je­ste ni­veau i Skan­di­navi­en i ot­te år som sport­s­lig le­der og i ste­det for at en­de med no­get, som kun­ne væ­re en bil­lig ko­pi af FC København, er der for mig en stor mo­ti­va­tion i at ar­bej­de et sted, hvor det gæl­der no­get helt an­det. Hvor tin­ge­ne skal dri­ves på en helt an­den må­de, og der er en helt an­den for­ret­ning­s­tan­ke­gang bag, « si­ger han og til­fø­jer:

» I FCK hand­le­de det me­get om at ar­bej­de med etab­le­re­de spil­le­re og trans­fe­re på ab­so­lut stør­ste og hø­je­ste skan­di­na­vi­ske ni­veau, og man skul­le pr. de­fi ni­tion spil­le om mester­ska­ber og i Eu­ro­pa. «

» Hvis jeg skul­le no­get an­det i Skan­di­navi­en, måt­te det nød­ven­dig­vis væ­re no­get, jeg kun­ne fi nde en ny ud­for­dring i. Jeg skal kun­ne fi nde den mo­ti­va­tion og li­den­skab, der gør mig glad for at gå på ar­bej­de. «

Langt op til top­pen

Det er Car­sten V. Jen­sen nu, og tre må­ne­der in­de i job­bet i Farum­klub­ben har han al­le­re­de sat sit aft ryk. Car­sten V. Jen­sen, der i dag­lig­da­gen ar­bej­der tæt sam­men med Jan Laur­sen, sport­s­chef for klub­bens aka­de­mi, og klu­be­jer og be­sty­rel­ses­for­mand Al­lan K. Pe­der­sen, in­si­ste­rer på at si­ge ’ vi’ om op­ga­ve­løs­nin­gen i FCN, men som man­den med det stør­ste sport­s­li­ge an­svar for su­per­liga- trup­pen står han udadtil som man­den, der hen­te­de slo­vaki­ske Sta­nislav Lo­bot­ka og bra­si­li­a­ner­ne Ramón Rodrígu­ez og Bru­nin­ho, hvoraf sidst­nævn­te har væ­ret Su­per­liga­ens stør­ste åben­ba­ring i ef­ter­å­ret.

Selv om FCN har le­ve­ret en fl ot før­ste tred­je­del af sæ­so­nen, er der iføl­ge Car­sten V. Jen­sen sta­dig et styk­ke op til Brøndby, FCK og FCM i den ab­so­lut­te top­strid. Der, hvor han som sport­s­di­rek­tør i FCK, hav­de fast ba­se:

» Den er FC Nordsjælland som ud­gangs­punkt ik­ke no­gen del af. Der er en ver­den til for­skel i den må­de, der ar­bej­des på i klub­ber­ne, og de res­sour­cer, der er i klub­ber­ne. Men vi er rig­tig gla­de for vo­res mo­del, og det kan da godt væ­re, at vi ik­ke helt kan mat­che de her klub­ber over en hel sæ­son, men jeg er ik­ke i tvivl om, at vi med vo­res må­de at ar­bej­de på og­så vil pe­a­ke in­di­mel­lem og kun­ne stik­ke en kæp i hju­let på de klub­ber og kon­kur­re­re læn­ge­re frem­me. Li­ge nu er vi i en re­e­tab­le­rings­fa­se og sig­ter eft er at lan­de i top seks. Det, sy­nes vi, er am­bi­tiøst for os li­ge nu. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.