Gyl­den jagt­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLO­VAKI­SKE SCOOP Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

Hvor fi nder man guld til Su­per­liga­en? For Car­sten V. Jen­sen er slo­vakisk fod­bold et godt bud.

Den­ne som­mer har FCN- sport­s­che­fen hen­tet den bra­si­li­an­ske de­fen­siv­spil­ler Ra­mon Rod­ri­gu­ez og midt­ba­ne­spil­le­ren Sta­nislas Lo­bot­kas i den slo­vaki­ske klub Tren­cin. Og i som­me­ren 2013 hen­te­de han Fa­nen­do Adi til FC København fra sam­me klub. Mod­sat Adi har Sta­nislas Lo­bot­ka al­le­re­de væ­ret en be­ri­gel­se i Su­per­liga­en, og der kan sag­tens ven­te me­re fra den egn i frem­ti­den.

» Det er et land, hvor en klub som FC Nordsjælland kan kon­kur­re­re på løn og trans­fer­si­den, så der­for er det et ud­mær­ket re­k­rut­te­rings­sted. Det er i øv­rigt et land, der er på vej frem, « si­ger Car­sten V. Jen­sen og hen­vi­ser til det slo­vaki­ske lands­hold, der sty­rer mod kva­li­fi ka­tion til EM- slut­run­den næ­ste som­mer.

Man­ge lig­he­der

Hi­sto­ri­en om den slo­vaki­ske for­bin­del­se er be­mær­kel­ses­vær­dig. Da Car­sten V. Ni­el­sen solg­te An­dreas Cor­ne­li­us fra FCK faldt val­get på Fa­nen­do Adi, der be­gynd­te at præ­ste­re eu­ro­pæ­isk for Tren­cin. Det send­te ’ CV’ i kon­takt med klub­bens ejer, Ts­chen La Ling, en tid­li­ge­re stor­spil­ler i Ajax i Jo­han Cruyff - æra­en. Si­den har ’ CV’ holdt kon­tak­ten med Ts­chen La Ling og be­søgt den slo­vaki­ske klub. Blandt an­det i det for­gang­ne år som ar­bejds­løs.

» Det, jeg godt kan li­de ved klub­ben, er, at den er ty­de­ligt struk­tu­re­ret. For få år si­den spil­le­de den langt ne­de i ræk­ker­ne i Slovaki­et, og nu do­mi­ne­rer den i Slovaki­et med po­kal­tit­ler og mester­ska­ber med en spil­lestil, der lig­ger tæt op af Ajax­mo­del­len, som jo og­så er in­spira­tio­nen i FC Nordsjælland. Vi har lært en klub at ken­de, som ar­bej­der på sam­me må­de, har sam­me un­ge gen­nem­snitsal­der og i øv­rigt spil­ler på kunst­græs som os. «

Sta­nislas Lo­bot­ka har spil­let fuld tid i Su­per­liga­en, si­den han fi k de­but for FCN 30. au­gust. Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.