Sik­ke’n Fe

OBs hat­tri­ck- helt Ras­mus Fester­sen drøm­mer om at væ­re su­per­liga­top­sco­rer. Men han vil end­nu ik­ke la­ve en ny per­son­lig mål­sæt­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOP­SCO­RER Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

I den­ne we­e­kend er Bru­nin­ho ble­vet kå­ret til Su­per­liga­ens bed­ste spil­ler i sep­tem­ber, og FC Nordsjælland har i bra­si­li­a­ne­ren en delt su­per­liga­top­sco­rer med Randers’ Vik­tor Lund­berg.

Men nu jag­ter en tred­je an­gri­ber duo­en med storm­skridt, og med tre mål i aft es i 5- 1- sej­ren over FC Nordsjælland har OBs Ras­mus Fester­sen meldt sin an­komst på top­pen af bjer­get.

» Det er ut­ro­ligt, hvad tre mål kan gø­re, « si­ger Ras­mus Fester­sen, der dog ik­ke går syn­der­ligt me­get op i top­sco­rer­tit­len end­nu. tid­ligt i sæ­so­nen at be­gyn­de at snak­ke om at bli­ve su­per­liga­top­sco­rer. Jeg ny­der ut­ro­ligt godt af det, som fal­der af Emil Lar­sens og Ras­mus Fal­ks ar­bej­de. Så af de syv mål har der og­så væ­ret nog­le nem­me mål, som i høj grad skyl­des mi­ne med­spil­le­re. «

» Jeg har et mål om 10 sæ­sonscor­in­ger i den­ne her sæ­son, og det har jeg ik­ke nå­et end­nu. Når jeg har det, må vi ta­ge det til eft er­ret­ning, og så må la­ve en ny mål­sæt­ning. Men syv mål er da en fi n start, og det py­n­ter godt på li­sten, « ly­der det fra OBs brand­var­me an­gri­ber.

Han po­in­te­r­er trods al ro­sen, at præ­sta­tio­nen fra ham selv ik­ke var plet­fri.

» Jeg spil­ler ik­ke no­gen per­fekt kamp, og må­l­mæs­sigt sæt­ter jeg dem i gang med en dum fejl­afl eve­ring, så de­res mål var en streg i reg­nin­gen for he­le spil­let. « Men du vandt 3- 1? » Det kan man godt si­ge. Tre mål og en as­sist, « ly­der det fra ham, der kan bli­ve OBs frel­ser i den­ne sæ­son.

I hvert fald på ude­ba­ne.

OBs ude­ba­ne­f­rel­ser

Her har fyn­bo­er­ne nem­lig set skræm­men­de dår­li­ge ud på re­sul­tat­tav­len, og in­den sej­ren i Farum Park hav­de Kent Ni­el­sens trop­per kun hen­tet en en­kelt sejr på ude­ba­ne - det var i an­den spil­ler­un­de, da Ras­mus Fester­sen score­de beg­ge mål i 2- 1- sej­ren over Brøndby. Og den sam­le­de målsco­re i de se­ne­ste fi re su­per­liga­kam­pe lød in­den sej­ren i går på 3- 14.

Træ­ner Kent Ni­el­sen, der hav­de Ras­mus Fester­sen med i star­top­stil­lin­gen for før­ste gang i fi re kam­pe in­klu­si­ve po­kal­tur­ne­rin­gen, var da og­så ove­nud til­freds med sin skar­p­ret­ter.

» Det ser så over­be­vi­sen­de ud, når han kom­mer til chan­cer­ne og sco­rer. Så lig­ner han - hvad han og­så er - en rig­tig målsco­rer, « si­ger Kent Ni­el­sen, som godt kan se Fester­sen ta­ge top­sco­rer­tit­len.

» Ja, jo. Jeg tror, at han er rig­tig glad for, at han først og frem­mest fi k sco­ret i dag. At det så blev til tre, er en ek­stra bonus. Det er og­så ved at væ­re lidt læn­ge si­den i hans ver­den. Det er no­get, han kan, og det

LØR­DAG 3. OK­TO­BER 2015 er go­de mål, han la­ver. Det må jeg gi­ve ham. «

» Det kom­mer ik­ke til­fæl­digt fra Fester­sen. Det kan jeg godt si­ge. Det er hver dag på træ­nings­ba­nen, at han af­slut­ter godt. Så han er en kli­nisk an­gri­ber, « for­kla­rer Kent Ni­el­sen.

De man­ge mål fra gæ­ster­ne var en kon­trast til det, FC Nordsjælland har væ­ret igen­nem de se­ne­ste uger med tre re­ne bu­re og sej­re.

» Om man vil kal­de det en off day el­ler kol­laps - folk må bru­ge de ord, de vil. Jeg kan ik­ke fi nde ord for det li­ge nu, for­di skuff el­sen sid­der i mig. Vi må tilbage på spo­ret, og jeg er fortrøst­nings­fuld, « lød FCN- træ­ner Ola­fur Kritjans­son konklusion på det store ne­der­lag.

Ras­mus Fester­sen kun­ne jub­le med OB- fan­se­ne i af­tes, da han score­de hat­tri­ck mod FC Nordsjælland og bi­drog kraf­tigt til OBs blot an­den ude­ba­ne­sejr i den­ne sæ­son.

Fo­to: Claus Bech, Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.