Tri­ves ta­ber­men­ta­li­te­ten i den dan­ske liga?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Tom­my Ko­fo­ed

HERRELANDSTRÆNER GUD­MUN­DUR GUD­MUNDS­SON er kendt som en mand, der al­tid kræ­ver det yp­per­ste af sig selv og si­ne spil­le­re. Han vil vin­de hver ene­ste kamp. Fø­rer han med et mål, vil han vin­de med to. Fø­rer han med 11, vil han vin­de med 12. Og han kan bli­ve stik­tos­set, hvis en spil­ler age­rer ukon­cen­tre­ret i de sid­ste se­kun­der og ko­ster sit hold et mål i den ene el­ler an­den en­de af ba­nen.

Set i det lys må land­stræ­ne­ren sid­de hjem­me i sin so­fa i Sil­ke­borg og ri­ve sig godt og grun­digt i de island­ske lok­ker eft er den sæ­so­nind­led­ning, klub­ber­ne i lan­dets bed­ste ræk­ke har le­ve­ret. Hos de mand­ska­ber, han blandt an­det re­k­rut­te­rer fra, har Gud­munds­son kun­net se en ræk­ke enormt svin­gen­de præ­sta­tio­ner - og spe­ci­elt top­hol­de­ne har skuff et.

Se­ne­st var det Bjer­ring­broSil­ke­borgs DM- kan­di­da­ter, som tors­dag aft en snub­le­de ude mod opkom­lin­gen Skan­der­borg og tab­te 21- 23. Men Pe­ter Breds­dor­ff - Lar­sens trop­per er ik­ke ale­ne om at ha­ve le­ve­ret be­vis for et fryg­te­ligt bund­ni­veau - de un­der­stre­ger blot den ten­dens, der har væ­ret ind­til vi­de­re i den­ne sæ­son, hvor de fi re ’ store’ i liga­en i min op­tik har skuff et. AAL­BORG HÅND­BOLD HAR tabt til Mors- Thy og før­om­tal­te Skan­der­borg. Skjern fi k tid­li­ge­re i den­ne uge tæv på hjem­me­ba­ne af GOG i en kamp, hvor de ty­de­lig­vis ik­ke kun­ne ram­me det rig­ti­ge men­tale ni­veau eft er we­e­ken­dens Champions League- sejr mod El­ve­rum. Og en­de­lig har KIF Kol­ding København skuff et med ne­der­lag til HC Midtjylland.

Al­le­re­de eft er fi re run­der hav­de al­le hold i liga­en sat po­int til - på­fal­den­de tid­ligt i en sport som hånd­bold, hvor fa­vo­rit­ter­ne oft ere vin­der end i for ek­sem­pel fod­bold. Men det lig­ger i fi n for­læn­gel­se af sid­ste sæ­son, hvor al­le klub­ber hav­de smidt mindst ét po­int eft er an­den spil­ler­un­de. Det er ik­ke just et ud­tryk for, at top­hol­de­ne kom­mer bra­gen­de ud af startblok­ken.

Jeg sy­nes da hel­ler ik­ke, at jeg li­ge nu ser en ul­ti­ma­tiv ær­ger­rig­hed og en kom­pro­mis­løs jagt på de to po­int hos al­le spil­le­re i herreligaen. Og det ærg­rer mig. Men for­kla­rin­gen er jo - desvær­re - lo­gisk. For hvad er kon­se­kven­ser­ne af stor­klub­ber­nes slen­dri­an? In­gen­ting. Så­dan lidt fi rkan­tet sagt i hvert fald.

Tur­ne­rin­gen af­gø­res nem­lig først i for­å­ret, når der er slut­spil. Ind­til da er der 26 ’ træ­nings­kam­pe’ i grund­spil­let, hvor de bed­ste klub­ber ba­re skal sør­ge for at kom­me blandt de ot­te bed­ste for at sik­re sig bil­let­ten til slut­spil­let - og der­med kva­li­fi ce­re sig til du­el­len om se­mi­fi na­le­plad­ser­ne. JEG ER MED på, at de fi re bed­ste mand­ska­ber i grund­spil­let får po­int med over til slut­spil­let, men det æn­drer sta­dig ik­ke på, at der ik­ke er næv­ne­vær­dig for­skel på at bli­ve num­mer et og fi re. Og så ven­der vi igen tilbage til, at kon­se­kven­ser­ne ved at ta­be gan­ske en­kelt er for små i stør­ste­delen af sæ­so­nen.

I en li­ge- ud- tur­ne­ring, hvor meste­ren skal fi ndes i grund­spil­let, vil et ne­der­lag gø­re langt me­re ondt på klub­ber­ne, end det gør i den nu­væ­ren­de mo­del. Med an­dre ord føl­ger der en stør­re reg­ning med et ne­der­lag, og den er­fa­ring vil væ­re sund at gø­re sig for man­ge dan­ske spil­le­re.

Jeg si­ger ik­ke, at den ene­ste rig­ti­ge løs­ning er at ind­fø­re en li­ge- ud- struk­tur, og jeg har fuld for­stå­el­se for, at slut­spil­let ska­ber en spæn­ding og hy­pe, som er god for sporten. Men for spil­ler­nes - og i sid­ste en­de lands­hol­det og Gud­mun­dur Gud­munds­sons - skyld sy­nes jeg, at det er værd at over­ve­je me­get kraft igt, om den nu­væ­ren­de mo­del er op­ti­mal.

Den ud­vik­ler og for­fi ner ik­ke vin­der­men­ta­li­te­ten hos spil­ler­ne. Tvær­ti­mod er jeg be­kym­ret for, at det frem­mer ta­ber­men­ta­li­te­ten i dansk hånd­bold. Og det er da en skam.

Skjern tab­te ons­dag af­ten til GOG, og i det he­le ta­get har de for­mode­de top­hold i Boxer Herreligaen skuf­fet i de før­ste run­der af sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.