Kit­tel vin­ker far­vel

Den ty­ske sprin­ter Mar­cel Kit­tel er klar til nye ud­for­drin­ger i næ­ste sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FAR­VEL OG TAK Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk

Den 27- åri­ge su­per­sprin­ter Mar­cel Kit­tel for­la­der det ty­ske hold Team Gi­ant- Alpe­cin. Det med­del­te ty­ske­ren i går på sin blog, og der­med er vej­en ba­net for et skif­te til Bri­an Holms Etixx- Qui­ck­Step, der mang­ler en sprin­ter ef­ter af­gan­gen af Mark Ca­ven­dish.

» I til­læg til mi­ne per­son­li­ge er­fa­rin­ger har jeg set, at Team Gi­ant- Alpe­cin har æn­dret sig og vil gå i en ny ret­ning, « skri­ver han på blog­gen og be­grun­der det med hol­dets øge­de fo­kus på de store Grand Tours.

» For mig som sprin­ter et det spørgs­må­let, om mi­ne am­bi­tio­ner vil få nok plads. Når alt kom­mer til alt, var det ik­ke mu­ligt for os at bli­ve eni­ge om de­fi­ni­tio­nen på vo­res mål. Jeg har der­for be­slut­tet mig for at skif­te hold, « skri­ver Mar­cel Kit­tel, der dog ik­ke af­slø­rer, hvil­ket hold han fort­sæt­ter kar­ri­e­ren hos.

Alt pe­ger imid­ler­tid på et skif­te til Qui­ck­Step, der har dan­ske Bri­an Holm på løn­nings­li­sten som sport­s­di­rek­tør. For få da­ge si­den kun­ne det bel­gi­ske me­die Het Nieuws­blad be­ret­te, at der al­le­re­de er ind­gå­et en gent­le­man- af­ta­le mel­lem Mar­cel Kit­tel og Qui­ck­Step- hol­dets di­rek­tør, Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

Det skif­te vil gi­ve god me­ning set i ly­set af Qu­i­ck­Steps far­vel til stjer­nesprin­te­r­en Mark Ca­ven­dish, der fra næ­ste sæ­son skal kø­re for det syd­afri­kan­ske hold, der ind­til nu har hed­det MTN- Qhu­be­ka.

Det vil væ­re store sko at ud­fyl­de for Mar­cel Kit­tel, men ty­ske­rens resultater for­tæl­ler hi­sto­ri­en om en ryt­ter, der har styr­ken til at vin­de store sej­re. Ot­te eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce er det ble­vet til for­u­den sej­re i Vu­el­ta­en og Giro d’Ita­lia.

I år måt­te Mar­cel Kit­tel op­le­ve

Ty­ske Mar­cel Kit­tel kø­rer ik­ke for Team Gi­ant- Alpe­cin næ­ste år. Det slår han fast på sin blog. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.