For­bed­ring øn­ske­lig og mu­lig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

INOGLE SÆ­SO­NER STÅR det hur­tigt klart, hvem der vin­der Pre­mi­er League. Det gjor­de det for ek­sem­pel i sid­ste sæ­son, hvor Chel­sea lyn­hur­tigt skil­te sig ud som et hold, der var et ni­veau over de øv­ri­ge. ’ Mou og co.’ vandt syv af de før­ste ot­te kam­pe og før­te fra start til mål.

Så­dan er det til gen­gæld slet ik­ke i år, hvor vi eft er den­ne we­e­kends kam­pe kan gø­re en fo­re­lø­big sta­tus over Pre­mi­er League. Den slags er op­lagt op til ok­to­bers land­skampspau­se. Så er der spil­let ot­te kam­pe, næ­sten en fj er­de­del af tur­ne­rin­gens 38 kam­pe.

Bå­de når man kig­ger på resultater og spil, må man si­ge, at den en­gel­ske mester­skabs­kamp sy­nes me­re åben end læn­ge. In­gen hold vir­ker usår­li­ge. In­gen vi­ser ul­ti­ma­tiv klas­se. ’ It’s up for grabs,’ som eng­læn­der­ne si­ger. LAD OS KIG­GE på de seks store hold, der utvivl­s­omt kom­mer til at ud­gø­re ud­bry­der­fel­tet, når tin­ge­ne skal gø­res op om ot­te må­ne­der.

Man­che­ster Ci­ty lig­ne­de unæg­te­ligt et hold, der vil­le gø­re som Chel­sea i sid­ste sæ­son, nem­lig ba­re blæ­se af­sted uden at se sig tilbage. Men ska­der har gjort hol­det sår­bart, og navn­ligt kamp­for­lø­bet mod Tot­ten­ham var be­tæn­ke­ligt. Fuld kon­trol i en halv­leg og så no­get, der min­de­de om et kol­lek­tivt kol­laps eft er pau­sen. Til trods for store ind­køb vir­ker Ci­ty på fem­te sæ­son til at væ­re ek­stremt afh æn­gi­ge af fem­klø­ve­ret Hart, Kom­pa­ny, Yaya Touré, Silva og Agüero.

Jeg tro­e­de me­re på Ar­se­nal før sæ­so­nen, end jeg gør nu. De kun­ne ha­ve sendt et stærkt sig­nal ved at hen­te po­int i kam­pen mod Chel­sea for to uger si­den, men i ste­det blev vi præ­sen­te­ret for al­le de gam­le dår­lig­dom­me. In­eff ek­tivt an­grebs­spil, usik­kert for­svars­spil, un­der­le­gen fy­sik og dår­lig di­sci­plin. Wen­ger og hans folk har en utå­le­lig uva­ne med alt for hur­tigt at ind­ta­ge en off er­rol­le, når mod­gan­gen mel­der sig. Spørgs­må­let er og­så, om de er or­dent­ligt dæk­ket ind i det cen­tra­le for­svar og på den kon­trol­le­ren­de midtbane.

Chel­sea hal­ter og­så. I den grad. Eft er Chel­sea- stan­dar­der må man si­ge, at for­sva­ret sej­ler rundt, og hol­det er al­le­re­de så langt eft er ri­va­ler­ne, at det kan bli­ve et uover­sti­ge­ligt pro­blem. Re­elt set er en­hver uaf­gjort kamp at reg­ne som et ne­der­lag for Chel­sea. Som i we­e­ken­dens 2- 2- kamp i Newcast­le. Chel­sea har væ­ret for ma­ge­lig på trans­fer­mar­ke­det, hvor man ik­ke har ud­vist ret­ti­dig om­hu. For ek­sem­pel er Re­my og Falcao alt for dår­li­ge al­ter­na­ti­ver til Die­go Cos­ta. SÅ ER DER Man­che­ster Uni­ted, som strengt ta­get er det hold, der har set bedst ud hidtil. Uden at det dog har væ­ret nær så over­be­vi­sen­de, som Lou­is van Gaal ger­ne vil ha­ve os til at tro. Det er et ko­los­salt plus med de Gea tilbage i må­let, men hol­der de ba­ge­ste ge­led­der, når mod­stan­der­ne er de bed­ste? Den før­ste store test kom­mer med den­ne we­e­kends ude­kamp mod Ar­se­nal. Jeg bli­ver al­drig til­hæn­ger af Uni­teds lang­som­me op­byg­nings­spil, men ind­til vi­de­re har det vir­ket.

Jeg næv­ner og­så Liverpool, selv om det er et åben­lyst pro­blem, at til­li­den til Bren­dan Rod­gers eft er­hån­den sy­nes at væ­re me­get be­græn­set. Det er jo umu­ligt at le­de et hold, hvis man er ’ De­ad Man Wal­king’. Liverpool har be­stemt ik­ke væ­ret god, men så me­get vær­re end kon­kur­ren­ter­ne har det så­mænd ik­ke væ­ret. Hol­dets før­ste halv­leg mod Ar­se­nal er no­get af det bed­ste, som no­get hold har præ­ste­ret i den­ne sæ­son, og med Da­ni­el Stur­rid­ge klar­meldt, kan off en­si­ven godt eks­plo­de­re.

Eft er tre run­der var jeg nær­mest pa­rat til at be­gra­ve Tot­ten­ham. Po­chet­ti­no fi k al­drig fun­det den stær­ke mand til midt­ba­nen, Be­ra­hino- trans­fe­ren kuld­sej­le­de, men så blev kore­an­ske Son hen­tet ind, par smal­le og hel­di­ge sej­re over Crystal Pa­la­ce og Sunderland fulg­te, og så top­pe­de man li­ge det he­le med det store co­me­ba­ck mod Man­che­ster Ci­ty. Selv Har­ry Ka­ne sco­re- de! For­sva­ret sy­nes og­så mar­kant for­stær­ket med til­gan­gen af To­by Al­dewei­reld. JEG VED DET. Det lig­ner et par­ti­pro­gram fra De Ra­di­ka­le. På den ene si­de og på den an­den si­de. Bå­de for og imod. Men er det ik­ke præ­cis så­dan, at si­tu­a­tio­nen er i Pre­mi­er League? Al­le de store hold har vist svag­he­der af den ene el­ler den an­den art, og sen­sa­tions­hol­de­ne som Lei­ce­ster, West Ham og Crystal Pa­la­ce skal nok fal­de tilbage i fel­tet. Det er så­dan, jeg ser det.

Når det sam­le­de ind­tryk skal gø­res op, kom­mer jeg hel­ler ik­ke uden om præ­sta­tio­ner­ne i Eu­ro­pa. For og­så på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne har de en­gel­ske stor­hold vist sig at væ­re me­get sår­ba­re. Fem ne­der­lag i sam­men­lagt ot­te pul­je­kam­pe i Champions League ta­ler sit ty­de­li­ge sprog om man­gel på klas­se, mens Tot­ten­hams og Li­ver­pools præ­sta­tio­ner i Eu­ro­pa League jo nær­mest ik­ke kan be­døm­mes. Bort­set fra, at vi kan kon­sta­te­re, at in­gen af de to trup­per in­de­hol­der 25 klas­se­spil­le­re.

Det vil væ­re dej­ligt for spæn­din­gen i Pre­mi­er League, hvis in­gen skil­te sig me­re ud end hidtil. Men for en­gelsk fod­bolds in­ter­na­tio­na­le sta­tus kun­ne man hå­be på, at de store hold præ­sen­te­rer sig en del stær­ke­re i sæ­so­nens løb end de har gjort her i be­gyn­del­sen.

Som der nog­le gan­ge stod på vo­res ka­rak­ter­blad i de go­de, gam­le da­ge: For­bed­ring øn­ske­lig og mu­lig.

Man­che­ster Ci­ty ind­led­te Pre­mi­er League- sæ­so­nen som lyn og tor­den, men blandt an­det ska­der har gjort hol­det sår­bart. Det så man ek­sem­pel­vis mod Tot­ten­ham i sid­ste uge, hvor selv Har­ry Ka­ne fik sco­ret mod Ci­ty. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.