Ryd op og bliv glad

BT - - INDHOLD -

Det er det helt for­enk­le­de bud­skab i den­ne uges BT We­e­kend. Vi har nem­lig i den­ne uge et helt sær­ligt fo­kus på over­skud i hver­da­gen. Det er en af de helt store nød­der, som vi al­le for­sø­ger at knæk­ke: Hvor­dan får jeg over­skud til alt det sjove mel­lem job, tøjvask og an­dre su­re plig­ter? Vi tog lidt hul på det i sid­ste uge, hvor Chris Ma­cDo­nald stil­le­de spørgs­må­let: Tri­ves du el­ler over­le­ver du? For der er stor for­skel på ’ ba­re at kla­re sig igen­nem’ og rent fak­tisk at tri­ves i hver­da­gen. Men det er mu­ligt at ska­be ener­gi, lyk­ke og ån­de­hul­ler. En af ve­je­ne er at ryd­de op og fi­le på ef­fek­ti­vi­te­ten. En an­den er me­di­ta­tion. En tred­je er at få fy­sik­ken op i gear og ad den vej få en­dor­fi­ner ind i krop­pen. El­ler du kan gø­re som Sis­se Fi­sker og ka­ste al­le bol­de op i luf­ten. Si­ge job­bet op og skif­te spor. Find in­spira­tion i den­ne uges ma­ga­sin. God lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.