UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Det er snart ef­ter­års­fe­rie, og hvis du plan­læg­ger en ud­lands­rej­se, er ap­pen Ho­tels. com et must på smartp­ho­nen. Ap­pen hjæl­per dig med at fin­de og boo­ke ho­tel­ler, og den gør det godt. Du kan selv op­stil­le di­ne sø­ge­kri­te­ri­er, pe­ri­o­de, pris, vur­de­ring, placering og me­get me­re. Når din søg­ning er i gang, kan du væl­ge kort el­ler liste­vis­ning med al­le de in­for­ma­tio­ner, du kun­ne øn­ske dig om de ho­tel­ler, der har fan­get din in­ter­es­se. Med ap­pen kan du og­så få en ræk­ke go­de til­bud, når du boo­k­er dit ho­tel­væ­rel­se, der­i­blandt man­ge ‘ sid­ste chan­ce’- til­bud. Det kan væ­re en ho­tel­ra­bat el­ler et godt frokost­til­bud i nær­he­den. En del af dis­se til­bud er helt eks­klu­si­ve, og jo me­re du boo­k­er gen­nem ap­pen, de­sto fle­re ra­bat­ter kan du få i frem­ti­den. Ap­pen til­by­der sik­ker be­ta­ling i for­vej­en, men du kan og­så sag­tens ven­te med at be­ta­le til du check­er ind i receptionen. Navn: Ho­tels. com Plat­form: iOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.