Spi­ser du med fø­lel­se el­ler sult?

BT - - KLUMME -

Sæt fo­kus på di­ne spi­se­va­ner og din men­tale ba­lan­ce, og du er godt på vej til at hånd­te­re din over­vægt. For psy­ke og over­vægt går hånd i hånd. Min er­fa­ring med over­spis­ning er klar: Hvis jeg er trist el­ler har ondt af mig selv, så har jeg ik­ke lyst til sødt og fedt. Hel­dig­vis va­rer det ik­ke så læn­ge, for min ma­ve pro­teste­rer, og ener­gi­en næ­ste dag er stærkt præ­get af for­ker­te mad- og sna­ck­valg.

Du skal bli­ve be­vidst om di­ne spi­se­va­ner, før du kan la­ve om på dem. Du kan kun æn­dre va­ner, hvis du le­ver i ’ nu­et’ og ik­ke spi­ser på for­ti­den og de fø­lel­ser, der kan knyt­te sig til den. Men det kan væ­re et stør­re op­spor­ings­ar­bej­de at fin­de ud af, hvor­for man spi­ser på ’ fø­lel­ser’ og i det he­le ta­get, hvad de fø­lel­ser egent­lig bun­der i.

Din be­vidst­hed sty­res 95 pct. af din un­der­be­vidst­hed, hvil­ket vil si­ge, at du er me­get sty­ret af din for­tid og de er­fa­rin­ger, du har gjort dig på godt og ondt. Da vi især of­te er sty­ret af det, der har gjort os ondt, er det ang­sten, der sty­rer os i rig­tig man­ge si­tu­a­tio­ner i li­vet. Og når ang­sten ta­ger over, skal den dul­mes. For man­ge sker det ved hjælp af mad, sær­ligt sø­de og fe­de sa­ger! Det er som om, vi har en usyn­lig hukom­mel­se, der har lag­ret de ube­ha­ge­li­ge fø­lel­ser dybt, dybt ne­de.

Vi har slet­tet dem fra vo­res be­vidst­hed og har ’ glemt’ dem, men gen­nem vo­res hver­dags­liv bli­ver vi of­te ube­vidst min­det om dem. Og det er net­op der, vi bli­ver ’ ramt’, og en slags me­ka­nisk trøst sæt­ter i gang i form af øn­sker om mad og sær­lig den us­un­de af slagsen!

Spø­ger for­ti­den?

Det er de fær­re­ste, der er be­vid­ste om, at de­res for­tid sty­rer dem. Men så­dan er det for os al­le. Vo­res un­der­be­vidst­hed kan væ­re for do­mi­ne­ren­de, og går det ud over hel­bred og vægt, er det en god idé at ta­le med en te­ra­pe­ut, der kan hjæl­pe med at be­ar­bej­de det i din for­tid, der sta­dig ’ spø­ger’. Tan­ke­felt­ste­ra­pi er en god og blid be­hand­lings­form, som har hjul­pet man­ge – in­klu­siv mig selv – til at for­stå for­ti­dens på­virk­ning. En an­den god idé er, at du ik­ke har us­un­de mad­va­rer og sna­cks i di­ne køk­ken­ska­be, kø­le­skab og fry­ser. Brug frugt, tør­re­de frug­ter og vand­hol­di­ge grønt­sa­ger som ’ trøst’, når bå­de suk­ker­trang og trang til over­spis­ning ban­ker på!

Din hjer­ne og dit sind er ik­ke kun cen­ter for, at din krop kan fun­ge­re, beg­ge de­le er og­så cen­ter for di­ne tan­ker og en slags ar­kiv for di­ne op­le­vel­ser, på godt og ondt. I hjer­nen sid­der et så­kaldt ’ be­løn­nings­cen­ter’, som dri­ver os: det er en del af vo­res over­le­vel­ses­sy­stem. Når vi er tru­et på vo­res over­le­vel­se ( f. eks. via frygt, angst, stress m. m.) kan vi dul­me de fø­lel­ser, der gør ondt, via en ak­ti­ve­ring af vo­res be­løn­nings­cen­ter. Da kal­o­ri­e­rig mad, så­som hvidt brød, suk­ker, ost, me­je­ri­pro­duk­ter og fed­tri­ge mad­va­rer, mæt­ter mest, er det sam­ti­dig og­så den, der ska­ber en form for af­hæn­gig­hed hos os.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.