’ Kom­mer der nyt til, må du væl­ge an­det fra’

Vi er pres­set på tid. Der­for skal vi hjæl­pe hin­an­den med at læg­ge ån­de­hul­ler ind i hver­da­gen – og så skal vi me­di­te­re

BT - - FÅ OVERSKUD I HVERDAGEN - Hel­le Lho Hansen

hl­ho@ bt. dk

Hhårdt, « me­ner han.

Pro­ble­met er at alt for få no­gen­sin­de stop­per op og be­vidst pri­o­ri­te­rer den en­de­lø­se ræk­ke af ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der vi stil­les over­for.

Skab ån­de­hul­ler

Vo­res eg­ne for­vent­nin­ger pres­ser os. Men det er kun den ene si­de af sa­gen.

» Den an­den er, at man­ge op­le­ver at væ­re me­re pres­se­de på ar­bej­de end man var for 30 år si­den. Vi er enormt ef­fek­ti­ve på ar­bej­de, men når vi kom­mer hjem er vi træt­te og så kan det væ­re svært at fin­de over­skud til at væ­re sig selv, « si­ger Bo Net­ter­strøm.

Der­for har vi brug for ån­de­hul­ler for at kun­ne ta­ge spur­ten i ham­ster­hju­let – dag ef­ter dag.

» Man kan læ­re at læg­ge ån­de­hul­ler ind i hver­da­gen. Folk, der er buk­ket un­der for stress læ­rer det på den hår­de må­de. Men har man ik­ke prø­vet at væ­re stres­set, kan det væ­re svært at se, at man har be­hov for det. Der­for skal en chef læg­ge ram­mer for si­ne me­d­ar­bej­de­re. For­æl­dre skal læg­ge ram­mer for de­res børn, og æg­te­fæl­ler skal læg­ge ram­mer for hin­an­den. Ram­mer for hvor me­get man kan på­ta­ge sig, « si­ger han.

Vil bør­ne­ne gå til spej­der, må man hjæl­pe dem til at væl­ge, om de så skal mel­de dans el­ler vi­o­lin fra. Vil che­fen ha­ve dig til at lø­se en op­ga­ve, skal han sam­ti­dig pe­ge på, hvad du til gen­gæld ik­ke skal gø­re. Vil man­den gå til cykling, skal hans hu­stru be­de ham om at pri­o­ri­te­re det i for­hold til fa­mi­lie og ar­bej­de. Kort sagt er Bo Net­ter­strøms råd:

» Kom­mer der nyt til, må man væl­ge an­det fra. «

Lær at me­di­te­re

I dag til­by­der det of­fent­li­ge ik­ke vi­den­ska­be­ligt ud­vik­le­de og do­ku­men­te­re­de stressbe­hand­lin­ger. Det vil non- pro­fit or­ga­ni­sa­tio­nen Cen­ter for Psy­kisk Sund­heds­frem­me nu æn­dre på.

» Vi vil re­vo­lu­tio­ne­re sund­heds­sek­to­ren i sam­ar­bej­de med de dan­ske kom­mu­ner og stres­sforsk­nings­cen­tre. Til­by­de of­fent­lig, gra­tis stressbe­hand­ling til al­le. For stress er et sam­fund­spro­blem – ik­ke et in­di­vi­du­elt pro­blem, « si­ger cen­ter­le­der Chri­sti­an Ga­den Jen­sen.

Kur­ser­ne hed­der ‘ Åben og Ro­lig’ og til­by­des de næ­ste år til tu­sind­vis af stres­s­ram­te bor­ge­re i København og Aal­borg kom­mu­ne. Må­let er, at gi­ve del­ta­ger­ne en be­vidst op­mærk­som­hed på de pro­ble­mer, de stres­ser over, og at træ­ne be­vid­ste stra­te­gi­er til at over­le­ve stress.

Un­der stress vil kop­pens au­to­mat­pi­lot for­sø­ge at be­kæm­pe det pro­blem, der stres­ser.

» Men en be­kæm­pen­de stra­te­gi kræ­ver ener­gi, hvil­ket stres­se­de sjæl­dent har. Det re­sul­te­rer i for­hø­jet blod­tryk, og en for­vær­rel­se af si­tu­a­tio­nen. Der­for har man brug for er at læ­re stra­te­gi­er, der kræ­ver min­dre ener­gi, « si­ger Chri­sti­an Ga­den Jen­sen.

Hans forsk­ning vi­ser, at man kan fore­byg­ge og af­hjæl­pe stress med me­di­ta­tion.

» Un­der pres re­a­ge­rer man au­to­ma­tisk og hur­tigt i ste­det for at væ­re lang­som og be­vidst. Vi prø­ver at dæm­pe stress- re­ak­tio­nen ved at læ­re at væ­re til ste­de i en af­slap­pet til­stand, hvor sin­det er ro­ligt, så man ik­ke re­a­ge­rer au­to­ma­tisk. Men i ste­det er ro­lig, åben og tør væ­re lidt læn­ge­re til ste­de i si­tu­a­tio­nen, før man væl­ger si­ne hand­lin­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.