’ Det ska­ber ro i ho­ve­d­et at ryd­de op’

Bun­ker af rod, va­ske­tøj og uor­den dræ­ner os for ener­gi og ska­ber af­stand til an­dre men­ne­sker. Ryd op og få me­re over­skud

BT - - TEMA - Hel­le Lho Hansen

hl­ho@ bt. dk

Bi si­ne ting.

» Det tøm­mer hukom­mel­sen og nulstil­ler ho­ve­d­et. Har man for man­ge gø­re­mål, for man­ge ting at hol­de styr på, kom­mer det til at fyl­de for me­get på øver­ste eta­ge. Visu­elt be­ty­der det no­get, at der er pænt og rart i ens hjem. Det gi­ver ener­gi, glæ­de og over­skud til at in­vi­te­re men­ne­sker hjem. «

Des­u­den er det dyrt at ro­de, po­in­te­r­er hun.

» Når man ik­ke kan fin­de si­ne ting, må man he­le ti­den kø­be nye. Jeg ryd­de­de en­gang op hos en kvin­de, der køb­te flag, lys og ser­viet­ter hver gang, der var bør­ne­fød­sels­dag i fa­mi­li­en. Da vi ryd­de­de op, fandt vi så man­ge re­ster, at hun al­drig me­re i he­le sit liv skal kø­be hver­ken lys el­ler ser­viet­ter. «

Men hvor­for er det så svært for man­ge af os at kom­me ro­det til livs?

I føl­ge Ka­mil­le Som­mer er der fle­re for­kla­rin­ger.

» Der kan lig­ge en frygt gemt bag at smi­de ting ud. Rod kan hand­le om, at man ik­ke tør slip­pe ting el­ler min­der, for­di man er ban­ge for, at min­der­ne så for­svin­der. Nog­le gan­ge skyl­des rod psy­ki­ske syg­dom­me. Men det kan iro­nisk nok og­så dæk­ke over per­fek­tio­nis­me – kla­rer man ik­ke at få la­vet det per­fek­te hjem fra star­ten, op­gi­ver man. «

Yak- stra­te­gi­en

Et ty­pisk pro­blem, når man skal i gang med skral­de­sæk, stø­ve­klud og stor­s­krald er, at pro­jek­ter­ne spæn­der ben for hin­an­den. Det har et navn: ‘ Shaving the Yak’ ( at bar­be­re yakok­sen, red.)

Ken­der du dét, at man har be­slut-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.