’ Ef­fek­ti­ve men­ne­sker er lyk­ke­li­ge’

Med fo­kus og enk­le stra­te­gi­er bli­ver du me­re ef­fek­tiv på ar­bej­de og får over­skud til alt det sjove

BT - - TEMA - Hel­le Lho Hansen

hl­ho@ bt. dk

E» Vi kan ik­ke få me­re tid, men jeg kan hjæl­pe folk med at se an­der­le­des på de­res tid og gi­ve dem fø­lel­sen af, at få mar­kant me­re tid. « Det in­ter­es­san­te er, hvor­dan man ka­te­go­ri­se­rer og op­fat­ter sin tid. Hvad er f. eks. ar­bej­de og hvad er fri­tid? Bli­ver tu­ren til ar­bej­de reg­net som ar­bej­de el­ler et ån­de­hul? Det hand­ler om fø­lel­ser. » Kan man ryk­ke ved op­fat­tel­sen, så tu­ren til ar­bej­de fø­les som fri­tid, ryk­ker man på tids­for­nem­mel­sen, « si­ger hun.

Når hun sam­men­lig­ner si­ne kli­en­ters tids­ske­ma­er, har hun be­mær­ket, at mænd ik­ke har så man­ge dag­li­ge gø­re­mål som kvin­der.

» Men det er of­te for­di, en del mænd op­le­ver de dag­li­ge plig­ter som ‘ tid med fa­mi­li­en’, mens en del kvin­der op­fat­ter det som plig­ter – alt­så ar­bej­de, der skal gø­res i hjem­met. «

Et stort pro­blem, hos folk un­der pres er, at vi vil for me­get på én gang.

Der­for hjæl­per Dorthe Rind­bo si­ne kli­en­ter med at skær­pe fo­kus.

» Det sva­rer til at ryd­de op i et klæ­de­skab. Nog­le gan­ge kan man ik­ke se det tøj, man vir­ke­lig godt kan li­de, for­di der hæn­ger alt mu­ligt an­det for­an. Bå­de i klæ­de­ska­bet og i li­vet er det go­de råd: ‘ Ryd op’

et kan væ­re hårdt og ube­ha­ge­ligt, men det er nød­ven­digt.

Se­kre­tæ­ren, der har lært sin chef, at hun al­tid si­ger ja, vil op­le­ve, at han kan re­a­ge­re kraf­tigt, når hun be­gyn­der at si­ge nej til op­ga­ver.

» Det kan gø­re ondt. Men når folk står ved sig selv og mar­ke­rer sun­de græn­ser, får de me­get me­re selv­respekt og og­så respekt fra an­dre. Husk - når nog­le bli­ver su­re, at der er der nog­le an­dre, der bli­ver gla­de i den an­den en­de. «

D

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.