Hop af tan­ke­to­get

Over­tænk­ning og be­kym­rin­ger gør os stres­se­de. Læs her, hvor­for du en gang imel­lem skal hop­pe af tan­ke­to­get for at få me­re over­skud i hver­da­gen

BT - - MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 03.10.2015

Man­ge tror, at det, der stres­ser os mest og ta­ger vo­res over­skud i hver­da­gen, er de in­dre krav ( per­fek­tio­nis­me) el­ler de yd­re krav. Vi får tit at vi­de, at løs­nin­gen er, at vi skal skrue ned for kra­ve­ne og slap­pe me­re af. Den­ne løs­nings­mo­del bygger på ide­en om, at psy­ken fungerer som et bat­te­ri, hvor ne­ga­ti­ve tan­ker og op­le­vel­ser dræ­ner os.

Det klas­si­ske svar er der­for at la­de bat­te­ri­et op ved at skrue ned for ak­ti­vi­tets­ni­veau­et. Der­til skal de ne­ga­ti­ve op­le­vel­ser ta­les ud af krop­pen. Der er dog no­get, der ty­der på, at den­ne mo­del ik­ke er helt sand og sund. Tvær­ti­mod.

Be­kym­rin­ger dræ­ner

Ny me­takog­ni­tiv forsk­ning fra Man­che­ster vi­ser, at det, der dræ­ner vo­res ener­gi og over­skud i hver­da­gen, er for me­get tænk­ning i form af be­kym­rin­ger og grublerier. Vi be­kym- rer os al­le sam­men om for­skel­li­ge aspek­ter af vo­res liv: ’ Hvad nu hvis jeg ik­ke tje­ner pen­ge nok? ’ Hvad nu hvis jeg bli­ver syg?’ ’ Hvor­for gik han mon fra mig?’

Så­dan­ne be­kym­rin­ger er helt nor­ma­le, men bru­ger vi man­ge ti­mer dag­ligt på dem, vil det na­tur­ligt sæt­te en ne­ga­tiv spiral i gang med symp­to­mer som f. eks. stress og min­dre over­skud.

Det er der­for pa­ra­doksalt, at den mest ud­bred­te ’ me­di­cin’ mod stress er sy­ge­mel­ding og besked om at fo­re­ta­ge sig så lidt som mu­ligt. For hvad tror du så der bli­ver rig­tig me­get tid til? Tæn­ke… tæn­ke… tæn­ke… selv­føl­ge­lig.

Og når det nu er li­ge præ­cis al den over­tænk­ning, der gør os stres­se­de; ja, så er det ik­ke så mær­ke­ligt, at så man­ge dan­ske­re bli­ver ved med at li­de af stress!

Vend den ne­ga­ti­ve spiral

Jo fle­re ti­mer vi dag­ligt bru­ger på at grub­le, pro­blem­lø­se og ana­ly­se­re os selv i ho­ve­d­et, de­sto me­re stres­se­de og dræ­ne­de bli­ver vi. Hvis du ger­ne vil ven­de den ne­ga­ti­ve spiral til en me­re po­si­tiv ud­vik­ling med me­re over­skud og min­dre stress, er fær­re be­kym­rin­ger vej­en frem.

I vo­res me­ta- kog­ni­ti­ve grup­per, hvor det pri­mæ­re mål hand­ler om at be­græn­se uhen­sigts­mæs­si­ge stra­te­gi­er som f. eks. grublerier og be­kym­rin­ger, som gi­ver bag­slag, mø­der vi of­te per­so­ner, som bru­ger man­ge ti­mer dag­ligt på at be­kym­re sig om de­res livs­si­tu­a­tion el­ler tan­ker og fø­lel­ser. Be­kym­rin­ger er nor­malt, men bru­ger vi det me­ste af vo­res våg­ne tid på dem, har det be­tyd­ning for vo­res over­skud og yde­ev­ne. Når vi læ­rer at be­græn­se vo­res be­kym­rin­ger i hver­da­gen, vil vi op­le­ve stør­re livskva­li­tet og over­skud.

Et ek­sem­pel er Li­se, som led af de­pres­sion og brug­te 5- 7 ti­mer dag­ligt – pri­mært når hen­des dat­ter var gå­et i seng – på at grub­le over, hvor­for hun var de­pri­me­ret.

Var det abor­ten, skils­mis­sen el­ler eks- man­den, der var år­sa­gen. I hen­des for­søg på at fin­de sva­ret gra­ve­de hun sig læn­ge­re og læn­ge­re ned i de­pres­sions- hul­let. Ef­ter kort tids me­takog­ni­tiv te­ra­pi op­da­ge­de Li­se, at dis­se lang­va­ri­ge grublerier ved­li­ge­holdt hen­des symp­to­mer og at hun kun­ne sty­re grub­le­ri­er­ne og der­ved be­græn­se dem og over­vin­de de­pres­sio­nen.

Sva­ret fin­des uden­for dig selv

Man­ge tror, at løs­nin­gen på de­res stress og mang­len­de over­skud fin­des i at ana­ly­se­re yd­re stres­sfak­to­rer og fin­de sva­ret på, hvil­ke livs­omstæn­dig­he­der der stres­ser dem mest. Er det che­fen, æg­te­man­den el­ler egen per­fek­tio­nis­me, der spæn­der ben? Sand­he­den er, at stres­sen bor in­de i dig selv, nem­lig i vo­res egen for­læn­ge­de pro­blem­løs­ning og svar­søg­ning.

Lad dit in­dre liv af tan­ker og fø­lel­ser væ­re i fred og fo­kusér i ste­det kræf­ter­ne på det ’ yd­re liv’ af børn, ar­bej­de el­ler ynd­lings­se­ri­en på Net­flix. Det hand­ler ik­ke om at un­der­tryk­ke de ne­ga­ti­ve tan­ker, men blot at ob­ser­ve­re dem uden at ’ hop­pe på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.