’ Jeg fandt mig selv på top­pen af ver­den’

For snart ty­ve år si­den mi­ste­de Le­ne Gam­mel­gaard si­ne kam­me­ra­ter i en ulyk­ke på ver­dens hø­je­ste bjerg. Men hun fandt og­så si­ne eg­ne styr­ker

BT - - MODE - Af Ma­rie Var­m­ing

Fo­to Claus Bech

» Først næ­ste mor­gen blev jeg klar over, at Scott var død, « hu­sker Le­ne Gam­mel­gaard.

Egent­lig er hun på en man­ge­årig flugt fra en ver­den, som hun har svært ved at pas­se ind i. Hun er vok­set op med bor­ger­li­ge for­æl­dre. I dag har hun ik­ke an­det end et skul­der­træk til overs for sin sko­le­tid og det tra­di­tio­nel­le køns­rol­le­møn­ster, hvor en kvin­de va­sker tøj og væl­ger stu­die ef­ter, hvad der kan for­e­nes med en fa­mi­lie.

» Jeg hav­de en in­dre uro, og jeg var al­tid sø­gen­de. Hvor var min plads i li­vet? Jeg var 34 år og hav­de al­le­re­de brugt en stor del af li­vet på at sø­ge ef­ter me­nin­gen med det he­le. Jeg pas­se­de ik­ke ind på ju­ra, jeg pas­se­de ik­ke til no­gen af de job, jeg hav­de. In­tet var au­ten­tisk nok til at fø­les som mig. Jeg var al­tid pi­gen, der hel­le­re vil­le kla­tre og sej­le og slet ik­ke kun­ne se vær­di­en i at snak­ke to ti­mer om en ly­se­rød kjo­le. «

Jag­ten på even­ty­ret

I 1995 er hun i Paki­stan med Scott Fi­s­cher, og han in­vi­te­rer hen­de til at be­sti­ge ver­dens hø­je­ste bjerg det føl­gen­de år. Da hun al­le­re­de har kryd­set At­lan­ten i båd, ar­bej­det i al­ver­dens lan­de og blaf­fet sig gen­nem det ene even­tyr ef­ter det an­det står Mo­unt Eve­rest tilbage som den ul­ti­ma­ti­ve drøm.

» Jeg sag­de ja med det sam­me, og det skab­te en ts­u­na­mi af frem­drift i mig. In­gen for­hin­dring i ver­den kun­ne ha­ve umu­lig­gjort, at jeg skul­le op på det bjerg, « si­ger hun og smi­ler.

Men den 10. maj 1996 får ver­den end­nu en gang be­kræf­tet, at bjerg­be­stig­ning er en af ver­dens far­lig­ste hob­by­er. Ot­te men­ne­sker mi­ster li­vet på to for­skel­li­ge eks­pe­di­tio­ner på bjer­get. De fle­ste dør, for­di de over­man­des af et ka­ta­stro­falt uvejr, som in­gen af del­ta­ger­ne har for­ud­set. Blandt de dø­de er eks­pe­di­tions­le­de­ren Scott Fi­s­cher, som fak­tisk den ene­ste fra Le­nes hold, der ik­ke nå­e­de ned fra top­pen i god be­hold.

Le­ne Gam­mel­gaard er ble­vet 53 år i mel­lem­ti­den, og hun er i København for at væ­re prom­ove­re fil­men ’ Eve­rest’, som hand­ler om den ka­ta­stro­fe, der ud­spil­le­de sig på bjer­get, net­op de da­ge, den før­ste skan­di­na­vi­ske kvin­de nå­e­de ver­dens hø­je­ste punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.