Le­ne Gam­mel­gaard

BT - - MODE -

• 53 år • Hun var den før­ste skan­di­na­vi­ske kvin­de, som be­steg Mo­unt Eve­rest. Det gjor­de hun i 1996 som 34årig • In­den da hav­de hun sej­let over At­lan­ten • Er i dag selvvalgt en­lig mor til tre børn og bor uden­for Skæls­kør på Vestsjæl­land • Hun le­ver af at hol­de fored­rag og se­mi­na­rer for in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der om men­ne­ske­lig In­nova­tion og vi­sions- le­del­se • Hun har bl. a. skre­vet bo­gen ’ Eve­rest – vej­en til top­pen’, som ge­nud­gi­ves i år på Gyl­den­dal • Le­ne Gam­mel­gaards næ­ste bog ’ To the sum­mit and sa­fe re­turn’ ud­gi­ves sna­rest via Ama­zon • Læs me­re på Le­ne­gam­mel­gaard. dk • 17. sep­tem­ber hav­de Bal­ta­s­ar Kormá­kurs ’ Eve­rest’ bi­o­graf­pre­mi­e­re. Fil­men er en gen­gi­vel­se af det dra­ma, der ud­spil­le­de sig på Mo­unt Eve­rest i maj 1996, og ko­ste­de ad­skil­li­ge men­ne­ske­liv

We­e­kend - 03.10.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.