Find ba­lan­cen

Glem alt om fedt­for­bræn­ding og få en glad, stærk, stres­sfri og vel­dre­jet krop

BT - - KROP I BALANCE -

pct. af mi­ne kvin­de­li­ge læ­se­re har i et spør­ge­ske­ma sva­ret, at de træ­ner, for­di de ger­ne vil af med no­get. No­get fedt. No­get ap­pels­in­hud. Ma­ve­del­len.

De vil for­bræn­de fedt­dy­nen. Slip­pe for blæ­ver, slat­ne mus­k­ler og op­pu­stet­hed. Uan­set, om de er tyk­ke, tyn­de el­ler tynd­fe­de – så er det stør­ste øn­ske det sam­me. Af med del­ler og slap hud.

Net­op det øn­ske gør, at de fle­ste kvin­der fo­ku­se­rer på fedt­for­bræn­ding. Året ud.

’ Jeg smi­der fedt først – så kan jeg stram­me op bag­ef­ter’.

Men der kom­mer sjæl­dent no­get ’ bag­ef­ter’. For­di du kan ik­ke kø­re i fedt­for­bræn­dings­gear året rundt. Det tæ­rer ik­ke blot på krop­pen – men og­så på over­skud­det og mo­ti­va­tio­nen.

Må­let om mus­k­ler­ne, der åben­ba­rer sig un­der fed­tet bli­ver ba­re skub­bet læn­ge­re og læn­ge­re væk, som en slags fa­ta­mor­ga­na. For­di – når du nær­mer dig det øn­ske­de tal på væg­ten – så ser krop­pen ik­ke ud, som du hav­de hå­bet.

Den er ik­ke stram­me­re. Den er min­dre. Men sta­dig blød. Så tæn­des ’ fedt­for­bræn­dings­k­nap­pen’ in­de i ho­ve­d­et igen: ’ Jeg har nok me­re fedt at ta­be!’

El­ler… Du har ramt den øn­ske­de vægt/ fedt­pro­cent. Og vil nu til at stram­me op. Men du kan ik­ke slip­pe fryg­ten for at ta­ge fed­tet på igen. Så du fort­sæt­ter med at træ­ne og spi­se li­ge som, da dit mål var at ta­be dig. Og re­sul­ta­ter­ne ude­bli­ver.

Fø­les det, som om du træ­der van­de? Kon­stant krig mod fed­tet er op­s­li­den­de. For krop og psy­ke.

De uund­gå­e­ligt man­ge til­bage­fald, træ­nings­pjæk og ma­dor­gi­er kom­mer spon­tant, ik­ke plan­lagt. Og de bæ­rer en sky af sort samvit­tig­hed med sig. Så for at lin­dre samvit­tig­heds­smer­ten, bli­ver ’ si­desprin­ge­ne’ fortrængt. Så din hjer­ne tror den er i gang, uden at væ­re i gang. Mens du un­drer dig over, hvor hårdt det li­i­i­i­ge kan væ­re at smel­te de der ( sid­ste) ki­lo, når du nu har så stor fo­kus på det.

Det der re­sul­tat­lø­se selv­pi­ne­ri må slut­te. Dét er der in­den træ­nings­glæ­de over. Og træ­nings­tvang re­sul­te­rer ik­ke li­ge­frem i en alt- i- én glad, stærk, fer­til og spændstig krop.

Al­le kro­p­s­li­ge for­an­drin­ger, som ik­ke blot hol­der på sigt, men og­så fø­les godt, be­gyn­der et helt an­det sted. In­de­fra og ud.

Først får du me­re ener­gi og glød og våg­ner me­re ud­hvilet. Så bli­ver du stær­ke­re og me­re ud­hol­den­de. Og så be­gyn­der fed­tet at smel­te nær­mest af sig selv – uden af­savn, sult og hu­mør­sving­nin­ger.

Den ret­te ræk­ke­føl­ge er:

• Stress af og genop­byg krop­pen • Få kon­takt til di­ne mus­k­ler • Bliv stærk • Form fi­gu­ren • Ac­ce­le­rer din fedt­for­bræn­ding ( i kor­te pe­ri­o­der på 3- 4 uger max 3- 4 gan­ge om året) Når dit fo­kus lig­ger på at op­byg­ge krop­pen og re­pa­re­re for­bræn­din­gen ( som li­der un­der en alt el­ler in­tet til­gang til kost og træ­ning), så sker de visu­el­le for­an­drin- ger, som du øn­sker, at din træ­ning re­sul­te­rer i, uden mod­stand, sult, træt­hed og af­savn.

Og ja, det kræ­ver tå­l­mo­dig­hed – sær­ligt i pe­ri­o­der, hvor spejl­bil­le­det mu­lig­vis stir­rer fru­stre­ret på dig og tø­jet stram­mer.

Men træk­ker du li­ge vej­ret en gang og la­der væ­re med at hop­pe på en end­nu vil­de­re boo­tcamp el­ler kur næ­ste gang, du er træt af din krop, og i ste­det ta­ger knap så am­bi­tiø­se, men re­gel­mæs­si­ge, skridt for at genop­byg­ge og styr­ke din krop. Så lover jeg, at du kom­mer ud på den an­den si­de i bed­re form og med me­re over­skud og træ­nings­glæ­de og – lyst, end du tur­de hå­be på.

Sand­he­den er nem­lig, at når du flyt­ter fo­kus på din træ­ning fra fedt­for­bræn­ding til me­re over­skud, så kom­mer der ba­lan­ce i di­ne hor­moner, og det gør det let for dig at vir­ke­lig lyt­te til din krop og uan­strengt træf­fe rig­ti­ge valg ift. kost, træ­ning og livs­stil. Hver dag, og ik­ke blot i 3- 6 uger om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.