Un­der­grund og uhyg­ge

An­mel­del­se. St­ef­fen Ja­cob­sen er tilbage med en højspændt stor­po­li­tisk thriller

BT - - BOG- FIX - Af Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk No­bel Oils mand­li­ge me­d­ar­bej­de­re, og den­ne Ras­mus Nord­s­trand er si­den for­s­vun­det.

Le­ne Jen­sen bli­ver sat på sa­gen, skar­pt over­vå­get af justits­mi­ni­ste­rens sær­li­ge rå­d­gi­ver, da sa­gen vi­ser sig at ha­ve stærk po­li­tisk be­vå­gen­hed. En usb- nøg­le med chef­ge­o­lo­gens prø­ve­re­sul­ta­ter er for­s­vun­det fra ger­nings­ste­det, og No­bel Oil, den dan­ske re­ge­ring, der har in­ter­es­ser i olie­ud­vin­dings­pro­jek­tet, og ik­ke mindst en ki­ne­sisk in­ve­ste­rings­bank er me­re end al­min­de­ligt op­sat­te på at at und­gå, at de for­ker­te får nys om de se­ne­ste ana­ly­ser. På si­de­linj­en ope­re­rer den mi­li­tan­te mil­jøor­ga­ni­sa­tion Po­sei­dons Kri­ge­re, der har gen­nem­ført fle­re at­ten­ta­ter mod No­bel Oils in­ter­es­ser i Grøn­land, og ik­ke over­ra­sken­de vi­ser det sig, at den for­s­vund­ne Nord­s­trand er en del af grup­pen. No­bel Oil hy­rer den hård­kog­te Mi­cha­el San­der til at fin­de usb- nøg­len, og i den for­bin­del­se skal han bå­de for­hol­de sig til de af olie­fir­ma­ets bar­ske hånd­lan­ge­re, der ar­bej­der si­de­lø­ben­de med ham selv, og til enspæn­de­ren Le­ne Jen­sen og de­res ind­byr­des pro­ble­ma­ti­ske for­hold. Der­u­d­over har han sin selv­mord­s­tru­e­de sø­ster, som han bor sam­men med, at ta­ge sig af.

Det er dår­li­ge odds, og først da Jen­sen og San­der be­gyn­der at ud­veks­le in­for­ma­tio­ner, kom­mer der skred i tin­ge­ne. Men in­den da har fle­re mi­stet li­vet, og dét på den mest be­sti­al­ske fa­con, der må­ske nok øger uhyg­gen, men er li­ge ved at væ­re i over­kan­ten af det ri­me­li­ge. Det vir­ker, som om or­to­pæd­kirurg Ja­cob­sen går i or­ga­nud­skæ­rings­sels­sving og over­do­se­rer det ma­ka­bre. Men selv om det hal­ve kun­ne ha­ve væ­ret nok, le­ve­rer Ja­cob­sen ( igen) en spændstig, in­ter­na­tio­nal krimi, hvor ak­tu­el­le sam­fund­spro­ble­ma­tik­ker sæt­tes ind i et snur­rigt plot. Ti­tel: Et bjerg af løg­ne. For­fat­ter: St­ef­fen Ja­cob­sen. Si­der: 387. Pris: 300 kr. For­lag: Pe­op­le’s Press.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.