Udø­de­li­ge Dit­lev­sen Ga­zans Ber­lin

BT - - BOG- FIX -

Med vær­ker om bl. a. H. C. Andersen og Astrid Lind­gren har Jens Andersen mar­ke­ret sig som bi­o­gra­fi­for­fat­ter. Hans bog om Tove Dit­lev­sen, ’ Til dø­den os skil­ler’ fra 1997, har knap så man­ge for­ment­lig hørt om. Men det gør Gyl­den­dal nu no­get ved. De ge­nud­gi­ver nem­lig bo­gen, der vi­ser Tove Dit­lev­sens man­ge an­sig­ter, blandt an­det som brev­kas­se­re­dak­tø­ren, der rå­d­gav kvin­der i kri­se, mens hen­des eget fa­mi­li­e­liv lå i ru­i­ner. Gyl­den­dal, 200 kr.

We­e­kend - 03.10.2015 For­fat­te­ren Sis­sel- Jo Ga­zan har de se­ne­ste 10 år bo­et i Ber­lin. I gu­i­de­bo­gen ’ Vi el­sker Ber­lin’ de­ler hun si­ne ynd­lings­ste­der med læ­se­ren; anbefaler bu­tik­ker, ca­fe­er, mu­se­er, le­ge­plad­ser og me­get an­det af det, der gør by­en til det, den er. » Ber­lin føl­tes som no­get, jeg al­le­re­de kend­te fra min op­vækst i Aar­hus i halvfjerd­ser­ne. Sprag­let, pro­g­res­sivt, in­klu­de­ren­de. Ber­lin føl­tes som at kom­me hjem, « skri­ver Sis­sel- Jo Ga­zan. Bo­gen er il­lu­stre­ret med fo­tos af den ty­ske fo­to­graf Joachim Gern. Lind­hardt og Ring­hof, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.