’ Li­vet er for kort til Cas­per Chri­sten­sen’

Se­ba­sti­an ser al­drig ka­ge­kon­kur­ren­cer og ’ Klovn’ i tv

BT - - KULTUR - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

Fo­to Claus Bjørn Lar­sen svin­de i et hul i jor­den hvert øje­blik p. g. a. mi­ne­drift, som har un­der­mi­ne­ret by­en. « » Cas­san­dra Wil­son. Hun er en stor ame­ri­kansk san­ger. Hun har net­op la­vet et al­bum, hvor hun for­tol­ker Bil­lie Hol­li­day. Spæn­den­de rå og sfæ­risk mo­der­ne – let ja­zze­de lyd­bil­le­der. « » Jeg er ba­re vild med Rol­ling Sto­nes. Man­ge sy­nes, at de skul­le væ­re stop­pet for­længst. Men jeg sy­nes ba­re, at de bli­ver bed­re. Og jeg el­sker de­res kon­cert i Hy­de Park, 2014. Jeg er vild med Keit­hs gu­i­tar og jeg er vild med Mick Jag­ger. Det bli­ver ik­ke bed­re. « » Jeg er KÆM­PE Re­e­se Wit­her­spoon- fan, så jeg har net­op set hen­de i fil­men ’ Wild’. Jeg er og­så ret vild med So­fia/ Sa­ga- fi­gu­ren i ’ Bro­en’. Jeg er me­get be­gej­stret des­u­den for en ræk­ke dan­ske sku­e­spil­le­re i øje­blik­ket, Pi­lou As­bæk i ’ 9. april’, Tu­re Lind­hardt, So­fie Gråbøl og man­ge an­dre – høj stan­dard. « » Jeg ven­der al­tid tilbage til ’ On­ce Upon a Ti­me in Ame­ri­ca’. Den film har den yp­per­ste film­mu­sik og så har den og­så en af hi­sto­ri­ens bed­ste films­ce­ner. Ho­ved­per­so­nen, spil­let af Ro­bert De Niro, gen­ser sin ung­doms kær­lig­hed ef­ter man­ge år for at op- da­ge, at hans bed­ste ven har for­rå­dt ham. Det er en fan­ta­stisk sce­ne med Elisa­beth McGovern i hvid an­sigts­ma­ske, som kra­ke­le­rer i takt med at sand­he­den går op for ho­ved­per­so­nen. « » Se­ne­ste Bob Dylan i Falco­ner. Jeg gik i pau­sen. Når Dylan ik­ke gi­der, så gi­der jeg hel­ler ik­ke. Hver an­den kon­cert med ham er fan­ta­stisk og hver an­den ke­de­lig. Dylan be­ty­der selv­føl­ge­lig alt. Ba­re ik­ke på en dår­lig dag. « » Paul Si­mon og Sting sam­men i Oden­se tid­li­ge­re i år. Man­ge an­mel­de­re men­te, at Sting stod i skyg­gen af Paul Si­mon. Jeg er helt ue­nig. Beg­ge er fan­ta­sti­ske – bå­de hver for sig og sam­men. Stings se­ne­ste al­bum fra sid­ste år ’ The last ship’ er i øv­rigt den mest spil­le­de på min pla­de­spil­ler i år. «

» ’ Top­pen af pop­pen’ selv­føl­ge­lig. « Hvad ser du al­drig i tv? » Jeg ser al­drig ka­ge­kon­kur­ren­cer og ’ Klovn’ – li­vet er for kort til Cas­per Chri­sten­sen. Og så und­går jeg og­så tv- kom­men­ta­to­rer, der er ved at fal­de over hin­an­den for at med­dele for­svars­mi­ni­ster Carl Holsts af­gang. Det er godt nok røv­sygt tv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.