Jag­ten på Ol­sens afl øser: DET BLI­VER LAUD­RUP ... el­ler nød­plan BT AF­SLØ­RER

DBU går ben­hårdt eft er Mi­cha­el Laud­rup som ny dansk land­stræ­ner. Glip­per det, lu­rer Kas­per Hjul­mand i kulis­sen, mens og­så en ame­ri­ka­ner spø­ger

BT - - VOORZIJDE PAGINA - PY­RA­MI­DE­SPIL Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk srkr@ sporten. dk

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen Mi­cha­el Laud­rup er at sam­men­lig­ne med bå­de ind- og ud­gan­gen for DBU, når uni­o­nen i lø­bet af de kom­men­de uger skal læg­ge sig fast på Mor­ten Ol­sens afl øser til land­stræ­nerjob­bet. Si­ger han nej, sø­ger man mod nø­dud­gan­ge­ne – og her ly­ser én kla­re­re end de an­dre.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har DBU så­le­des sat alt ind på, at dansk fod­bolds stør­ste navn skal over­ta­ge land­stræ­ner­po­sten til som­mer. Det er Laud­rup, man i an­sæt­tel­ses­ud­val­get med adm. di­rek­tør Claus Bretton- Meyer i spid­sen øn­sker at plan­te i en stol med en kug­le­pen og et styk­ke pa­pir i hån­den.

Men er Laud­rup in­ter­es­se­ret? Det er spørgs­må­let, de fl este nu har stil­let sig i fl ere må­ne­der. Iføl­ge BTs kil­der pe­ger me­re på et ja end et nej, men bå­de ho­ved­per­so­nen og hans agent, Bayram Tutum­lu, har ind­til vi­de­re stuk­ket ho­ve­der­ne i bu­sken.

I går fi k BT for før­ste gang i fl ere må­ne­der sidst­nævn­te i ta­le, men helt ud af bu­skad­set kom han ik­ke.

» Jeg øn­sker ik­ke at ta­le om Mi­cha­el Laud­rup, « lød den kon­tan­te mel­ding fra den kon­tro­ver­si­el­le agent.

Hjul­mand num­mer to

DBU ta­ler lø­ben­de med Mi­cha­el Laud­rup og hans lejr, og mens man ven­ter på et en­de­gyl­digt svar fra den front, hol­des de øv­ri­ge kan­di­da­ter en smu­le hen.

Der­for sid­der uni­o­nens al­ter­na­ti­ver li­ge nu i ven­tepo­si­tion. Mest af alt ven­ter Kas­per Hjul­mand. Den nu tid­li­ge­re Mainz- og FC Nordsjælland-træ­ner er nem­lig an­sæt­tel­ses­ud­val­gets fa­vo­rit, hvis det skul­le en­de med et ’ tak, men nej tak’ fra Laud­rup.

Hjul­mand spen­de­rer der­for ven­te­ti­den med et mid­ler­ti­digt job som tv- eks­pert hos Di­scove­ry Networks, der blandt an­det står bag 6’ eren. Han er i spil til an­dre træ­nerjob, men med­min­dre no­get me­get at­trak­tivt duk­ker op, tak­ker tak­ti­ke­ren, der fort­sat får løn af ty­ske Mainz, ik­ke ja, så læn­ge land­stræ­nerjob­bet er ube­sat.

Sam­ta­ler med Bob Brad­ley

At Hjul­mand og de øv­ri­ge kan­di­da­ter blot er at reg­ne for al­ter­na­ti­ve mu­lig­he­der til Laud­rup, er dog ik­ke ens­be­ty­den­de med, at de blot ven­ter ved te­le­fo­nen uden at hø­re fra Claus Bretton- Meyer og det øv­ri­ge an­sæt­tel­ses­ud­valg.

DBU har li­ge si­den au­gust talt ind­gå­en­de med fl ere af de øv­ri­ge kan­di­da­ter i det til­fæl­de, at en af­ta­le med topkan­di­da­ten ry­ger i va­sken.

En af de kan­di­da­ter er ame­ri­kan­ske Bob Brad­ley, der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har ført sam­ta­ler med DBU- top­pen.

Brad­ley, der i dag træ­ner nor­ske Stabæk med stor suc­ces, er dog helt klar over, at det er en mand med et i dansk hen­se­en­de væ­sent­ligt stør­re navn, han er op­pe imod.

» Det er en ære, at mit navn næv­nes i for­bin­del­se med det dan­ske lands­hold. Jeg har stor respekt for dansk fod­bold og for det ar­bej­de, Mor­ten Ol­sen har gjort. Og jeg kan godt for­stå, hvor­for Mi­cha­el Laud­rup er topkan­di­dat. På det­te tids­punkt ved jeg ik­ke, hvad mit næ­ste skridt bli­ver, men jeg glæ­der mig til at fi nde den rig­ti­ge ud­for­dring, « si­ger den for­hen­væ­ren­de ame­ri­kan­ske land­stræ­ner til BT.

Ud over ame­ri­ka­ne­ren, der tid­li­ge­re på året var et brand­varmt navn i bå­de AaB og FC Midtjylland, er der kø i led­det eft er Laud­rup og Hjul­mand. Åge Ha­rei­de er eft er­hån­den svær at kom­me uden om med si­ne resultater med sven­ske Malmö FF, og og­så tid­li­ge­re U21land­stræ­ner Jess Thorup har en stor stjerne i DBU. En stjerne, der næp­pe er fal­met i takt med hans store suc­ces i FCM – bå­de i Su­per­liga­en og Eu­ro­pa League.

Selv Thorups stjerne bleg­ner dog i fo r h o l d til Mi­cha­el Laud­rups. Det sam­me gør al­le øv­ri­ges i DBUs op­tik.

Uni­o­nen har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re den­ne hi­sto­rie.

Jeg har stor respekt for dansk fod­bold og for det ar­bej­de, Mor­ten Ol­sen har gjort

Bob Brad­ley

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.