’’

For­æl­dre til dan­ske Sy­ri­en- kri­ge­re bli­ver tru­et til at afl eve­re pen­ge til Is­la­misk Stat

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk Trus­sel til dan­ske for­æl­dre til Sy­ri­en- kri­ge­re

Giv os pen­ge - el­lers straff er vi din søn i Sy­ri­en

AF­PRES­NING

Ra­di­ka­le is­la­mi­ster fra København tru­er for­æl­dre til Sy­ri­en­kri­ge­re til at støt­te Is­la­misk Stat øko­no­misk. Det hæv­der en ny bog om dan­ske Sy­ri­en- kri­ge­re.

’ Giv os pen­ge - el­lers straff er vi din søn i Sy­ri­en’. Så­dan tru­er is­la­mi­ster i Dan­mark for­æl­dre­ne til de per­so­ner, der er rejst til Sy­ri­en og Irak for at til­slut­te sig Is­la­misk Stat.

Det frem­går af bo­gen ’ Dan­marks børn i hel­lig krig’, som er skre­vet af jour­na­list Jakob Sheikh og ud­kom­mer i næ­ste uge på for­la­get Lind­hardt og Ring­hof.

Det skri­ver Ber­ling­s­ke, der har haft lej­lig­hed til at se fl ere af de sms- be­ske­der, som do­ku­men­te­rer på­stan­den i bo­gen. Iføl­ge Ber­ling­s­ke tru­er is­la­mi­ster­ne sig ty­pisk til be­løb mel­lem 1.000 og 2.000 kro­ner fra for­æl­dre­ne.

Fle­re har be­talt

An­gi­ve­ligt er ‘ do­na­tio­ner­ne’ nød­ven­di­ge, hvis ik­ke for­æl­dre­nes børn skal ud­sæt­tes for en ik­ke nær­me­re spe­ci­fi ce­ret straf i Sy­ri­en el­ler Irak.

Iføl­ge bo­gen har fl ere for­æl­dre til Sy­ri­en- kri­ge­re ind­vil­li­get i at afl eve­re pen­ge, mens an­dre har af­slå­et. An­gi­ve­ligt har for­æl­dre­ne ik­ke po­li­ti­an­meldt af­pres­nin­gen af frygt for re­pres­sa­li­er fra de her­bo­en­de is­la­mi­ster.

At døm­me ud fra sms- be­ske­der­ne, som Ber­ling­s­ke har læst, er man­den bag af­pres­nin­gen en frem­træ­den­de per­son i det sa­la­fi sti­ske mil­jø i Dan­mark om­kring de is­la­mi­sti­ske grup­per ’ Kal­det til Is­lam’ og ’ Mil­la­tu Ibra­him’.

En stor del af hans om­gangskreds er rejst til Sy­ri­en, og en del er ble­vet dræbt i lan­det, blandt an­dre stif­te­ren af grup­pen ’ Kal­det til Is­lam’. Per­so­nen selv har iføl­ge bo­gen ik­ke væ­ret ud­rejst til Sy­ri­en el­ler Irak.

’ I det yder­ligt­gå­en­de is­la­mi­sti­ske mil­jø var der en ud­bredt op­fat­tel­se af, at han ik­ke selv tur­de. Men som øko­no­misk mel­lem­led i Dan­mark var han be­tyd­nings­fuld for fl ere dan­ske IS- kri­ge­re, der med pen­ge­ne kun­ne op­ret­hol­de en til­freds­stil­len­de til­væ­rel­se i ka­li­fa­tet’, frem­går det af bo­gen.

For­u­den trus­len om straf bli­ver den dår­li­ge løn til IS- kri­ge­re og­så brugt som ar­gu­ment over for de be­kym­re­de for­æl­dre til ud­rej­ste Sy­ri­en- kri­ge­re.

Via gulds­med i Tyr­ki­et

Løn­nen for at væ­re en del af IS- bri­ga­der­ne si­ges at lig­ge på om­kring 50 dol­lar om må­ne­den.

Når pen­ge­ne er opkræ­vet i Dan­mark, bli­ver de an­gi­ve­ligt over­ført til Western Uni­on- fi li­a­ler i Tyr­ki­et. Her­fra bli­ver pen­ge­ne an­gi­ve­ligt over­ført til en sær­lig gulds­med i den sy­ri­ske by al- Bab, som er un­der Is­la­misk Stats kon­trol.

Hos gulds­me­den kan re­k­rut­ter fra Is­la­misk Stat an­gi­ve­ligt hen­ven­de sig med et iden­ti­fi ka­tions­num­mer og mod­ta­ge de pen­ge, der står i de­res el­ler en mel­lem­mands navn.

PET har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen over for Ber­ling­s­ke.

Po­li­tiets

Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, PET, skøn­ne­de i marts, at mindst 115 per­so­ner er rejst fra Dan­mark til Irak og Sy­ri­en for at kæm­pe i bor­ger­kri­gen.

20 per­so­ner har mi­stet li­vet i kamp­hand­lin­ger. Her­til kom­mer fl ere per­so­ner, hvis død er ube­kræf­tet.

marts trå­d­te en lov i kraft , som gør det mu­ligt for po­li­ti­et at for­hin­dre per­so­ner i at rej­se til Sy­ri­en og Irak for at kæm­pe i bor­ger­kri­gen.

da har po­li­ti­et ta­get pas­set fra ad­skil­li­ge per­so­ner, der vil­le af sted for at slås.

Mindst

1.

Si­den

For­æl­dre til dan­ske­re, der er rejst til Sy­ri­en for at slut­te sig til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen IS, bli­ver af­pres­set af her­bo­en­de is­la­mi­ster, der tru­er med, at de­res børn vil bli­ve straf­fet, hvis ik­ke de be­ta­ler. Det frem­går af en ny bog ’ Dan­marks børn i hel­lig krig’. Ar­kiv­fo­to: AY- col­lection/ SI­PA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.