FACE­BOOK OG TWIT­TER – FRI­HED OG OVER­VÅG­NING ’’

BT - - DE­BAT - ’ Zor­nig er ik­ke ra­cist, men…’

Man­dag aft en var Face­book ne­de. Som i helt ne­de. Det var umu­ligt at kom­me ind på det ver­den­s­oms­pæn­den­de so­ci­a­le me­die, hvor 3,8 mil­li­o­ner dan­ske­re har en pro­fi l. Ned­brud­det, som vel va­re­de en ti­mes tid, fi k tra­fi kken til at sti­ge mar­kant på bt. dk. Vel 20 pct. Det var end­nu me­re mar­kant på den nor­ske avis VG, der op­le­ve­de en tra­fi kstig­ning på 50 pct. ved 21- ti­den, da Face­book for en pe­ri­o­de und­lod at la­de os kom­mu­ni­ke­re ind­byr­des. HVAD FOR­TÆL­LER DET os? At Face­book - og an­dre ( pri­mært uden­land­ske) so­ci­a­le me­di­er - ta­ger en stor del af dan­sker­nes tid og op­mærk­som­hed. Det vid­ste vi godt i for­vej­en, og man­da­gens ned­brud var ba­re en re­min­der om, at be­ho­vet for nyhe­der og so­ci­al kon­takt og adspre­del­se på de di­gi­ta­le me­di­er er enormt. Man­dag aft en fi k vi så al­le lidt ek­stra tra­fi k fra det sto­re mo­der­skib. Men den di­gi­ta­le ver­den er skru­et så forun­der­ligt sam­men, at Face­book og­så i dag­lig­da­gen hjæl­per dan­ske me­di­e­si­tes. De stør­ste dan­ske avi­ser, her­un­der BT, bru­ger Fa­ce­books sto­re ud­bre­del­se til at ge­ne­re tra­fi k til de­res respek­ti­ve hjem­mesi­der.

Ved før­ste øje­kast er det en væl­dig god løs­ning. Vi kan hjæl­pe hin­an­den. Face­book er med til at spre­de vo­res nyhe­der og ska­be de­bat blandt mil­li­o­ner af dan­ske­re. De hjæl­per med til, at man­ge, der ik­ke nor­malt læ­ser avi­ser el­ler ser nyhe­der på tv, fak­tisk kan føl­ge med i ver­dens gang. Bå­de den næ­re og den sto­re. Men på læn­ge­re sigt kan det bli­ve no­get af et pro­blem, at sto­re sel­ska­ber som Face­book, Twit­ter og Goog­le er kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler for vo­res al­le sam­mens di­gi­ta­le samvær. FOR DET FØR­STE - og det er især me­di­er­nes pro­blem - ind­kas­se­rer de mul­ti­na­tio­na­le sel­ska­ber en me­get stor del af de an­non­ce­ind­tæg­ter, som før gik til avi­ser­ne. Tid­li­ge­re i år steg Goog­le­ak­tien med 14%, for­di regn­ska­bet for det før­ste hal­vår af 2015 hav­de vist en klart sti­gen­de an­non­ce­ind­tje­ning. Face­book har selv op­lyst, at de har om­kring en mil­li­ard bru­ge­re, og i år vil de iføl­ge den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an tje­ne 85 kro­ner i gen­nem­snit på hver bru­ger. I 2017 reg­ner de med, at be­lø­bet vil væ­re 117 kro­ner. Pro­ble­met er alt­så, at de so­ci­a­le me­di­er ta­ger an­non­ce­ind­tæg­ter­ne fra de me­di­er, der pro­du­ce­rer de nyhe­der og me­get af det ind­hold, der de­les. DET ER SLEMT nok. For me­di­er­ne. Vær­re er, at hver gang vi som bru­ge­re er på Face­book, Twit­ter, Goog­le el­ler You-

DER­FOR BLEV JEG tu­be, afl eve­rer vi op­lys­nin­ger om os selv. Om vo­res in­ter­es­se­rer, bopæl, al­der, køn, etc. Per­son­li­ge in­for­ma­tio­ner, som de sto­re sel­ska­ber sam­ler i da­ta­ba­ser, og der­eft er sæl­ger til an­non­cø­rer, der ram­mer vo­res Face­book- fe­ed med det, vi vir­ke­lig in­ter­es­se­rer os for. Pro­ble­met er, at op­lys­nin­ger­ne kan bru­ges mod os. Til at over­vå­ge vo­res fær­den og gø­re­mål. DET ER EN kendt sag, at NSA, den ame­ri­kan­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste, har få­et ad­gang til op­lys­nin­ger fra sto­re so­ci­a­le me­di­er. Sta­ter og eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster bru­ger op­lys­nin­ger­ne ulov­ligt, mens ban­ker og for­sik­rings­sel­ska­ber kan kø­be op­lys­nin­ger­ne om vo­res ad­færd, og på den må­de væ­re med til at kre­dit­vur­de­re os. Beg­ge de­le er skræm­men­de, og fo­re­stil­lin­gen om, at den di­gi­ta­le ver­den gi­ver fri­hed, er en sand­hed med mo­di­fi ka­tio­ner. De so­ci­a­le me­di­er er enor­me pen­ge­ma­ski­ner, der over­vå­ger os, og som kan - hvis de vil - føl­ge vo­res gø­ren og la­den i mind­ste de­tal­je. Det er den di­gi­ta­le fri­heds sto­re di­lem­ma. Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? Jeg har væ­ret lo­kal­po­li­ti­ker i seks år, og der var nog­le me­get lo­ka­le ting, jeg ger­ne vil­le gø­re bed­re. Der var for lidt ung­dom­skul­tur­liv, for dy­re bus­ser og for ke­de­li­ge sko­ler. Det var først se­ne­re, at jeg be­gynd­te at tæn­ke sto­re tan­ker om, hvor­dan sam­fun­det skul­le se ud. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg dis­ku­te­re­de ivrigt med mi­ne læ­re­re i fol­ke­sko­len. De sag­de, at jeg skul­le prø­ve at gå ind i po­li­tik og dis­ku­te­re med po­li­ti­ker­ne i ste­det for dem. Jeg læ­ste en fol­der fra hvert ung­doms­par­ti, og så blev jeg ak­tiv i SF Ung­dom.

28. sep­tem­ber:

30 kom­men­ta­rer

29. sep­tem­ber:

’ Pu­tin har al­tid en bag­tan­ke’

18 kom­men­ta­rer

30. sep­tem­ber:

’ En trus­sel for re­ge­rin­gen’

10 kom­men­ta­rer

1. ok­to­ber:

’ Lars Løk­ke lø­ber tør for øv- da­ge’

15 kom­men­ta­rer

2. ok­to­ber:

’ Pu­tins bruta­le lo­gik’

9 kom­men­ta­rer

3. ok­to­ber:

’ Var det vir­ke­lig ba­re det, Løk­ke?’

5 kom­men­ta­rer

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Vil­ly Søvn­dal. Jeg kan godt li­de den må­de, han tal­te om rø­de mær­kesa­ger, så selv bor­ger­li­ge men­ne­sker blev lok­ket af tan­ker­ne. Han var god til at kom­mu­ni­ke­re rød po­li­tik ud på en må­de, al­le kun­ne for­stå, og det vil jeg og­så ger­ne kun­ne. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Li­ge nu er det, at der skal væ­re bed­re nor­me­rin­ger i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. Jeg sy­nes sim­pelt­hen, at det er så pro­ble­ma­tisk, at én pæ­da­gog kan væ­re ale­ne med 12 børn, som man ser rig­tig man­ge ste­der. Det hæm­mer børns ud­vik­ling, og hvor­dan de kla­rer sig se­ne­re i de­res liv.

VIL­LY SØVN­DAL

Tid­li­ge­re for­mand ( SF)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.