Hjort er en ban­ge­buks

BT - - DEBAT - FI­NANS­LOV Læ­rer­stu­de­ren­de, København NV Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Mi­cha­el Bjer­ring

’ Vi er nødt til at træff e nog­le mo­di­ge valg’. Så­dan sag­de Dan­marks fi nans­mi­ni­ster, Claus Hjort Fre­de­rik­sen, da han tirs­dag frem­lag­de re­ge­rin­gens bud på en fi nans­lov. Mens Hjort fi nder pen­ge til at gø­re det bil­li­ge­re at vi­de­re­gi­ve ak­tier i ga­ve, er det åben­bart svæ­re­re at fi nde pen­ge til udsu­l­te­de ud­vik­ling­s­lan­de. I alt skal der skæ­res over to mil­li­ar­der kro­ner, der i dag bli­ver brugt på at ud­vik­le lan­de som Mozam­bique og Bo­li­via. Det er svært at for­stå, at det er mo­digt at ta­ge pen­ge fra no­gen, der hver­ken har mid­ler el­ler ad­gang til at rå­be op – for så at gi­ve til Dan­marks vel­b­jer­ge­de.

Hvis Hjort vil spil­le tap­per, kun­ne han star­te med at be­kæm­pe dem, der sen­der pen­ge i skat­te­ly og net­op dræ­ner ud­vik­ling­s­lan­de­ne for ka­pi­tal. Men det er nok al­li­ge­vel for far­ligt at læg­ge sig ud med de store dren­ge. Så er det nem­me­re at spar­ke til dem, der lig­ger ned. Hjort bru­ger fi ne ord om sig selv og kal­der det at væ­re mo­dig. Jeg kal­der en spa­de for en spa­de og Hjort for en ban­ge­buks!

Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.