Job­cen­tre­ne er sy­ge

BT - - DEBAT - AR­BEJDS­MAR­KED Sy­dals

Sø­ren Øster­gaard

I man­ge år har jeg haft en bund­fæ­stet tro på sy­ste­met. Bå­de det stats­li­ge og det kom­mu­na­le. Så grund­fæ­stet, at jeg har væ­ret po­li­tisk ak­tiv på lo­kal- og kreds­for­mands­ni­veau. De hi­sto­ri­er, jeg hør­te fra dag­pen­ge­sy­ste­met og job­cen­tre­ne, har jeg al­tid ta­get lidt over­bæ­ren­de, med et henka­stet ’ Dov­neRo­bert’- skul­der­træk.

Nu sid­der jeg selv i sak­sen. Eft er 41 år på ar­bejds­mar­ke­det som le­der m. m. blev jeg ufri­vil­ligt le­dig som 60- årig. Ik­ke nemt, for virk­som­he­der­ne står ik­ke i kø eft er se­ni­o­rer­ne. Nu op­le­ver jeg så job­cen­ter og akas­se i fuldt fl or. I min nai­ve ver­den skul­le de­res for­mål væ­re at skaff e folk i ar­bej­de. En pro­ces der ved fæl­les ind­sats nok skul­le kun­ne lyk­kes.

Nu har jeg få­et en brat op­våg­nen fra min tryg­ge ver­den. I ste­det for en ak­tiv in­nova­tiv ind­sats op­le­ver jeg et sy­stem, der ba­se­rer sig på ri­gi­de krav kon­stant eft er­fulgt af trus­ler om kon­se­kven­ser. Et sy­stem der ik­ke, på trods af man­ge an­sat­te, for­mår at bi­dra­ge med no­get som helst.

I ste­det for at tæn­ke på at for­rin­ge dag­pen­ge­sy­ste­met skul­le de an­svar­li­ge må­ske se på, hvad man får for de man­ge pen­ge, man po­ster i job­cen­tre­ne. Gjor­de man dem in­nova­ti­ve og med­spil­len­de med mu­lig­hed for at gå ind i den en­kel­tes sag og age­re ud fra, hvad der gav me­ning, kun­ne man­ge pen­ge spa­res, bå­de på job­cen­tre­nes drift og i dag­pen­ge­s­sy­ste­met, når man fak­tisk fi k folk i job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.