BTs le­der tors­dag: ’ Lars Løk­ke lø­ber tør for øv- da­ge’

BT - - DEBAT -

Der var man­ge, der hav­de en øv- dag ons­dag. For Carl Holst var det øv at skul­le ta­ge af­sked med For­svars­mi­ni­ste­ri­et eft er blot tre må­ne­der. For fl ere med­lem­mer af Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe var det øv, at de blev vraget som hans afl øser. For stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen var det øv, at væl­ge­re på de so­ci­a­le me­di­er brok­ke­de sig over at få en mi­ni­ster, som de el­lers li­ge hav­de stemt hjem. Og for den nye for­svars­mi­ni­ster må det selv­føl­ge­lig ha­ve væ­ret øv at læ­se fol­ke­ha­vets re­ak­tio­ner (...). Med ud­næv­nel­sen af Pe­ter Chri­sten­sen har stats­mi­ni­ste­ren pla­ce­ret det store an­svar i er­far­ne hæn­der. Så er det op til Pe­ter Chri­sten­sen ik­ke at gi­ve sin chef og væl­ger­ne end­nu en øv- dag.

Læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.