Til Løk­ke med

Lars Løk­ke Ras­mus­sen fejrer på tirs­dag 100 da­ges fød­sels­dag med

BT - - NYHEDER - Sø­ren Do­mi­no sdo@ ber­ling­s­ke. dk Mi­cha­el Bjer­re

STAND­PUNKT

mi­c­ber­ling­s­ke. dk

Det var med en bed­re for­nem­mel­se, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen kun­ne ind­ta­ge Stats­mi­ni­ste­ri­et eft er som­me­rens valg, end sidst han over­tog hver­vet fra An­ders Fogh Ras­mus­sen. Den­ne gang var det me­re hans eget pro­jekt, hans egen po­li­tik, for­tal­te han i sit før­ste stør­re in­ter­view som stats­mi­ni­ster med Ber­ling­s­ke.

» På den må­de er jeg nu lidt me­re her­re i eget hus, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen blandt an­det.

På tirs­dag er det så 100 da­ge si­den, Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mi­ni­ster præ­sen­te­re­de sin re­ne Ven­stre- re­ge­ring på Ama­li­en­borg Slots­plads. Ju­bilæ­et må han fejre med den la­ve­ste væl­ger­til­slut­ning i en Gal­lup- må­ling i næ­sten et kvart år­hund­re­de. Kun 17,6 pro­cent af de ads­purg­te dan­ske­re vil­le iføl­ge en må­ling, fo­re­ta­get af Gal­lup, stem­me på Ven­stre, hvis der var valg i mor­gen.

» Det er no­get hø «

» Det var godt nok ik­ke man­ge – sagt på godt jysk, « si­ger Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen: » Det er no­get hø. Det skal vi gø­re no­get ved, og det er vi i gang med at gø­re no­get ved. «

Man skal så­le­des helt tilbage til 28. fe­bru­ar 1991 for at fi nde en til­sva­ren­de rin­ge op­bak­ning til Ven­stre i en Gal­lup- må­ling. Den­gang lå par­ti­et til 17,0 pro­cent af stem­mer­ne. En må­ned se­ne­re stod Ven­stre til 17,7 pro­cent, og par­ti­et har ik­ke si­den væ­ret i nær­he­den af sam­me væl­ger­mæs­si­ge til­slut­ning. Alt­så før nu

am­men­hol­der man da­gens må­ling ude­luk­ken­de med egent­li­ge val­gre­sul­ta­ter, skal man tilbage til 12. de­cem­ber 1990 for at se så dår­ligt et re­sul­tat. Den­gang stem­te blot 15,8 pro­cent af væl­ger­ne på Ven­stre.

Si­den re­for­me­re­de par­ti­et sig selv og op­nå­e­de ved val­get i 2001 he­le 31,2 pro­cent af stem­mer­ne. Val­get i ju­ni i år gav væl­gero­p­bak­ning fra 19,5 pro­cent af dan­sker­ne.

Fler­tal trods mod­vind

Den la­ve op­bak­ning fra dan­sker­ne kom­mer til trods for, at Løk­ke­r­e­ge­rin­gen i de før­ste 100 da­ge har ud­vist stor ak­ti­vi­tet med en ræk­ke mi­ni­stre, der er kom­met med po­li­ti­ske ud­spil. Fra straks­op­brems­ning for asylan­sø­ge­re og hår­de­re straff e for voldtægt til øget sats­ning på eli­testu­de­ren­de og pej­le­mær­ker for et bed­re sund­heds­væ­sen. For blot at næv­ne nog­le. Men pe­ri­o­den har og­så bå­ret præg af en hi­sto­risk fl ygt­nin­ge­kri­se samt af for­svars­mi­ni­ster Carl Holst, som tid­li­ge­re i den­ne uge måt­te træk­ke sig eft er en ræk­ke skan­da­lesa­ger.

Sam­let set har blå blok dog sta­dig fl er­tal i må­lin­gen med 51,6 pro­cent af stem­mer­ne.

Hos Dansk Fol­ke­par­ti glæ­der for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sig over fl ere af de in­den­rigs­po­li­ti­ske mel­din­ger, men me­ner sam­ti­dig, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen som stats­mand på nu­væ­ren­de tids­punkt ef­ter­la­der no­get tilbage at øn­ske.

» Flygt­nin­ge- og im­mi­grant­si­tu­a­tio­nen tror jeg ik­ke, at man­ge dan­ske­re sy­nes har væ­ret hånd­te­ret, som den skul­le. Her tæn­ker jeg på, at re­ge­rin­gen på tre da­ge skift ede hold­ning, fra at man en mandag ik­ke vil­le væ­re en del af en kvo­te­o­rd­ning og til tors­dag, så skul­le man al­li­ge­vel. Og si­tu­a­tio­nen ved græn­sen tror jeg har gi­vet man­ge dan­ske­re en for­nem­mel­se af, at der ik­ke har væ­ret styr på tin­ge­ne, « si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­ti går i må­lin­gen mar­gi­nalt frem fra val­gre­sul­ta­tet på 21,1 pct. til 21,5 pct. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men me­ner, at Løk­ke Ras­mus­sens pro­ble­mer skyl­des så­vel be­bu­de­de be­spa­rel­ser i kom­mu­ner­ne som hånd­te­rin­gen af de ak­tu­el­le sa­ger:

» Jeg tror, at dan­sker­ne sy­nes, det har væ­ret ka­o­ti­ske 100 da­ge, og at de har sav­net en kap­ta­jn på bro­en af ski­bet. «

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne går i Gal­lup­må­lin­gen tilbage fra val­gre­sul­ta­tet på 26,3 pct. til 25,8 pct.

Trods al­voren er­klæ­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen sig » fortrøst­nings­fuld « .

» Re­ge­rin­gen har dels fo­re­ta­get en mi­ni­ster­ud­skift ning, og dels har re­ge­rin­gen og­så i den se­ne­ste uge væ­ret ude med fl ere kon­kre­te po­li­ti­ske mel­din­ger, « si­ger han.

Blandt an­det frem­lag­de fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen tirs­dag re­ge­rin­gens bud på en fi nans­lov. På et par af fi nans­lo­v­s­ud­spil­lets cen­tra­le punk­ter om be­skæ­ring i ulands­bi­stan­den og fl ere pen­ge til sunds­heds­væ­se­net er der iføl­ge må­lin­gen op­bak­ning at hen­te fra hen­holds­vis 51 pct. og 87 pct. af de ads­purg­te dan­ske­re. Omvendt er 64 pct. ue­ni­ge i afl ys­nin­gen af SR- re­ge­rin­gens bør­ne­ud­spil, der bl. a. skul­le gi­ve fl ere pæ­da­go­ger i dag­sin­sti­tu­tio­ner­ne.

VEN­STRES NED­T­UR

Ven­stre fi k kun op­bak­ning

Blå blok vil­le dog vin­de val­get

på ny, hvis der var valg i mor­gen. For par­ti­er­ne i blå blok står sam­let til 51,6 pro­cent af stem­mer­ne, mens rød blok står til 48 pro­cent. Se he­le må­lin­gen for al­le par­ti­er på b. dk og politiko. dk.

S

.

Val­get 18. ju­ni

SØN­DAG 4. OK­TO­BER 2015

Gal­lup 9. juli

Trods en ind­sats for de bor­ger­li­ge mær­kesa­ger be­løn­nes Løk­ke- re­ge­rin­gens flid ik­ke i væl­ger­må­lin­ger­ne.

fra 19,5 pro­cent af væl­ger­ne ved val­get, men dyk­ker i en ny Gal­lup- må­ling for Ber­ling­s­ke til 17,6 pro­cent. Det dår­lig­ste re­sul­tat i næ­sten 25 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.