Stats­mi­ni­stre­ne klin­ke­de skå­re­ne

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NOR­DISK SAM­AR­BEJ­DE

Da strøm­men af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter for al­vor nå­e­de Skan­di­navi­en i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, be­gynd­te det nor­di­ske bro­der­skab så småt at slå rev­ner. Fin­land kri­ti­se­re­de Sve­ri­ge for at la­de fl ygt­nin­ge rej­se over græn­sen, og Sve­ri­ge kri­ti­se­re­de Dan­mark for det selv­sam­me.

Men rev­ner­ne er øjen­syn­ligt ble­vet li­met sam­men, for på lør­da­gens nor­di­ske stats­mi­ni­s­ter­mø­de på Ma­ri­en­borg var det be­ho­vet for nor­disk sam­ar­bej­de og en fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning på si­tu­a­tio­nen, der blev un­der­stre­get igen og igen.

» Jeg har ik­ke no­get at kri­ti­se­re mi­ne sven­ske kol­le­ger for, hvad an­går sam­ar­bej­det, og jeg har hel­ler ik­ke lagt ører til no­gen kri­tik, « lød det fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) på pres­se­mø­det, der lør­dag run­de­de det to da­ge lange top­mø­de af.

Sve­ri­ge er det land blandt de nor­di­ske lan­de, der har ta­get su­verænt fl est fl ygt­nin­ge. Bro­der­par­ten af de fl ygt­nin­ge, der kom­mer til Dan­mark, øn­sker at rej­se vi­de­re til Sve­ri­ge, hvad de får lov til, men Dan­mark le­ver op til si­ne for­plig­tel­ser, un­der­stre­ge­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

» Dan­mark har nog­le for­plig­tel­ser i for­hold til Dublin- for­ord­nin­gen og Schen­gen- sam­ar­bej­det, som vi le­ver fuldt op til. Det er vi i øv­rigt eni­ge om ved bor­det her, og der er in­gen, der har no­get at kri­ti­se­re hin­an­den for, « ud­dy­be­de han.

Den hold­ning blev bak­ket op af den sven­ske stats­mi­ni­ster, Ste­fan Löf­ven.

Fæl­les pro­blem – fæl­les løs­nin­ger

» Vi er helt eni­ge om, at vi som lan­de må føl­ge reg­ler­ne, og det er ret­ten til at sø­ge asyl. Den ret har man i Sve­ri­ge, så­vel som i Dan­mark, « sag­de han og un­der­stre­ge­de be­ho­vet for en lang­sig­tet fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning.

» Vi må fo­ku­se­re på at lø­se de kri­ser, der gør, at men­ne­sker må fl yg­te. In­gen øn­sker at fl yg­te. Vi har en al­vor­lig kri­se i Sy­ri­en og al­vor­li­ge pro­ble­mer på det afri­kan­ske kon­ti­nent. Vi kan ik­ke sid­de de eu­ro­pæ­i­ske lan­de imel­lem og ka­ste bol­den frem og tilbage, « sag­de han.

Og­så Nor­ges stats­mi­ni­ster, Er­na Sol­berg, på­pe­ge­de be­ho­vet for en fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning.

» Vi har væ­ret me­get ty­de­li­ge om­kring, at vi må ha­ve en fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning på si­tu­a­tio­nen, og vi må føl­ge de in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser. De, der har brug for be­skyt­tel­se, skal ha­ve be­skyt­tel­se, men det er og­så vig­tigt, at vi gi­ver af­slag til de, der ik­ke har brug for be­skyt­tel­se, « sag­de hun.

Og­så den fi nske stats­mi­ni­ster, Juha Si­pilä, lag­de vægt på det næ­re sam­ar­bej­de mel­lem de nor­di­ske lan­de.

» Vi er eni­ge om, at det er me­get vig­tigt, at vi sam­ar­bej­der om fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Fin­lands sam­ar­bej­de med Sve­ri­ge har væ­ret me­get nært og godt på al­le om­rå­der, « sag­de han.

Den island­ske stats­mi­ni­ster, Sig­mun­dur Gunn­laugs­son, nø­je­des på fl ygt­nin­ge­spørgs­må­let med at kon­sta­te­re, at » som I kan hø­re, er vi eni­ge om stort set alt « .

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er vært for det nor­di­ske stats­mi­ni­s­ter­mø­de. Fra ven­stre, Juha Si­pilä, Fin­land, Sig­mun­dur Gunn­laugs­son, Ste­fan Löf­ven, Sve­ri­ge, Er­na Sol­berg, Nor­ge, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.