Bom­ber ho­spi­tal

Læ­ger Uden Græn­ser for­døm­mer an­greb, der har dræbt bå­de ud­send­te læ­ger og pa­tien­ter

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk

BOM­BE­AN­GREB

Nat­ten til lør­dag blev et ho­spi­tal med til­knyt­ning til den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Læ­ger Uden Græn­ser i Kun­duz, Af­g­ha­ni­stan, bom­bet og del­vist øde­lagt. Ad­skil­li­ge an­sat­te og pa­tien­ter mi­ste­de li­vet, og fle­re blev sår­et un­der bomb­nin­gen, der an­gi­ve­ligt fort­sat­te i over en ti­me, ef­ter de an­sat­te på ho­spi­ta­let hav­de kon­tak­tet Nato og for­talt dem, om den al­vor­li­ge mis­for­stå­el­se.

Lør­dag, da avi­sens de­ad­li­ne faldt, op­ly­ste Læ­ger Uden Græn­ser via det so­ci­a­le me­die Twit­ter, at der mindst var dræbt 19 ci­vi­le ( 12 ho­spi­talsan­sat­te og syv pa­tien­ter her­i­blandt tre børn). Al­le Af­g­ha­ne­re. 37 var hårdt sår­et.

Det for­lød fra den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion, at an­tal­let af of­re vil­le sti­ge, og det gjor­de det i lø­bet af he­le da­gen i går. Der var an­gi­ve­ligt fle­re end 100 pa­tien­ter og 80 an­sat­te fra Læ­ger Uden Græn­ser på ho­spi­ta­let, da bom­ber­ne faldt.

Man mistæn­ker de ve­st­li­ge ko­a­li­tions­styr­ker for at væ­re skyld i bomb­nin­gen. Et fly af mo­del­len ’ AC- 130 gun­s­hip’ hav­de fo­re­ta­get et an­greb mod ta­le­ban i Kun­duz for at for­sva­re ame­ri­kan­ske spe­ci­al­trop­per, og det er det­te fly, som man mistæn­ker for ved et uheld at ram­me ho­spi­ta­let. Det skrev det ame­ri­kan­ske me­die CNN.

Iføl­ge Læ­ger Uden Græn­ser selv, så var al­le par­ter i Af­g­ha­ni­stan op­lyst om ho­spi­ta­lets be­lig­gen­hed, net­op så man kun­ne und­gå tra­ge­di­er som den­ne. Par­ter­ne hav­de få­et de præ­ci­se GPS- ko­or­di­na­tor, så der bur­de ik­ke ha­ve væ­ret no­gen tvivl, om at det om­rå­de ik­ke var le­galt at bom­be.

For­døm­mer an­greb

Or­ga­ni­sa­tio­nen for­døm­mer hand­lin­ger­ne, som de kal­der ’ ræd­sels­fuldt’, og or­ga­ni­sa­tio­nen kræ­ver en fuld re­de­gø­rel­se af sa­gen.

» Vi kræ­ver to­tal trans­pa­rens fra ko­a­li­tions­styr­ker­ne. Vi kan ik­ke ac­cep­te­re, at dis­se for­fær­de­li­ge døds­fald vil bli­ve ka­te­go­ri­se­ret som ’ util­sig­te­de føl­ge­ska­der’, « ra­se­de præ­si­den­ten for Læ­ger Uden Græn­ser.

Iføl­ge Læ­ger Uden Græn­ser faldt den før­ste bom­be klok­ken 02.08 og den sid­ste faldt 03.15. Der faldt bom­ber hvert kvar­ter i lidt over en ti­me, før det stop­pe­de.

Blev ved at ven­de tilbage

bopo » Bom­ber­ne ram­te os, og så hør­te vi, at fly­et vend­te rundt. Der var en pau­se, og så faldt der fle­re bom­ber. Det ske­te igen og igen. Da jeg kom ud fra kon­to­ret, var sel­ve ho­spi­ta­let op­slugt af flam­mer. De folk, der var i stand til det, hav­de skyndt sig ind i byg­nin­gens to bun­ke­re for at kom­me i sik­ker­hed. Men de pa­tien­ter, der ik­ke var i stand til at flyg­te, brænd­te ihjel, mens de lå i de­res sen­ge « si­ger He­man Na­ga­rat­h­nam, der er chef for Læ­ger Uden Græn­ser i det nord­li­ge Af­g­ha­ni­stan.

De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der har op­lyst, at de un­der­sø­ger, hvor­vidt der er ta­le om de­res fly el­ler ej.

Le­de­ren for Læ­ger Uden Græn­ser i det nord­li­ge Af­g­ha­ni­stan for­tæl­ler, at pa­tien­ter, der ik­ke var i stand til at flyg­te fra bom­ber­ne, brænd­te ihjel i de­res sen­ge.

Fo­to: EPA

Syv pa­tien­ter – her­af tre børn – blev dræbt un­der det lang­va­ri­ge bom­be­an­greb mod Læ­ger Uden Græn­sers ho­spi­tal i Kun­duz. End­nu 37 er hårdt sår­e­de.

Ar­kiv­fo­to. AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.