USAs for­svars­mi­ni­ster sen­der tan­ker og bøn­ner til al­le be­rør­te

BT - - NYHEDER -

FEJL

19 ci­vi­le per­so­ner måt­te la­de li­vet, og 37 per­so­ner blev sår­et, da fle­re bom­ber ram­te et af­g­hansk ho­spi­tal med til­knyt­ning til den hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Læ­ger Uden Græn­ser i Kun­duz nat­ten til lør­dag. Ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der un­der­sø­ger, om det var de­res fly, der ved en util­sig­tet, men util­gi­ve­lig fejl ram­te ho­spi­ta­let.

Lør­dag af­ten dansk tid ud­tal­te den ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ster Ash Car­ter:

» Mens vi sta­dig er i gang med at fast­læg­ge, hvad der ske­te, så vil jeg gi­ve mi­ne tan­ker og bøn­ner til al­le be­rør­te. En fuld un­der­sø­gel­se af den tragi­ske hæn­del­se er på vej i sam­ar­bej­de med den af­g­han­ske re­ge­ring, « sag­de han iføl­ge CNN.

Læ­ger Uden Græn­ser har tid­li­ge­re ud­talt, at de så sent som 29. sep­tem­ber har op­gi­vet ho­spi­ta­lets præ­ci­se po­si­tion til al­le par­ter­ne i re­gio­nen.

» Om­rå­det har lagt sce­ne til in­ten­se kam­pe i lø­bet af de sid­ste par da­ge. Ame­ri­kan­ske styr­ker, der støt­te­de af­g­han­ske sik­ker­heds­styr­ker, ope­re­re­de tæt på ( ho­spi­ta­let, red.), det sam­me gjor­de ta­le­ban- kri­ge­re, « sag­de Car­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.