Jen­sen gi­ver Holst skyl­den for V- ned­t­ur

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SYN­DE­BUK

Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) er ik­ke i tvivl om år­sa­gen til, at Ven­stre fik stryg i en me­nings­må­ling for­le­den.

Han me­ner, at al bal­la­den om­kring tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) er skyld i, at Ven­stre i må­lin­gen, som Me­ga­fon har la­vet for TV2 og Po­li­ti­ken, dyk­ke­de fra 20 til 17 pro­cent.

» Jeg op­le­ve­de selv at kom­me ud fra Uden­rigs­po­li­tisk Nævn sam­men med Carl Holst, og vi hav­de ta­get en be­slut­ning om at øge Dan­marks en­ga­ge­ment i kam­pen mod IS ( Is­la­misk Stat, red.). Vi fik lov til at si­ge en sæt­ning, og så var der fo­kus på per­sonsa­ger og ik­ke på po­li­tik, « si­ger Kri­sti­an Jen­sen i et po­li­tisk ma­ga­sin­pro­gram på TV2 News.

Ska­de­li­ge per­sonsa­ger

Kri­sti­an Jen­sen, der og­så er næst­for­mand for Ven­stre, gi­ver sam­me sted ud­tryk for, at når der ta­les po­li­tik, så sti­ger Ven­stre i må­lin­ger­ne, mens par­ti­et fal­der, når per­sonsa­ger fyl­der dags­or­de­nen.

Carl Holst for­lod tid­li­ge­re på ugen po­sten som for­svars­mi­ni­ster ef­ter tre må­ne­der, hvor den ene dår­li­ge sag af­lø­ste den an­den.

Må­lin­gen fra Me­ga­fon gi­ver Ven­stre den dår­lig­ste til­slut­ning si­den for­som­me­ren sid­ste år, da Lars Løk­ke Ras­mus­sens ( V) tøjsag kør­te på sit hø­je­ste.

Ven­stres næst­for­mand me­ner, at al uro­en om­kring Carl Holst er den di­rek­te år­sag til, at væl­ger­ne straffer re­ge­rings­par­ti­et i me­nings­må­lin­ger­ne. Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.