Kon­kur­ser i hjem­meplej­en

BT - - NYHEDER -

KON­KURS

End­nu et pri­vat ple­je- og hjem­me­hjælps­fir­ma er gå­et kon­kurs, og det ska­ber ut­ryg­hed for bå­de bor­ge­re og kom­mu­ner.

Der­for pe­ger ar­bejds­gi­ver­for­e­nin­gen Dansk Er­hverv ( DE) på, at der er be­hov for en ind­sats, der kan ta­ge hånd om lig­nen­de si­tu­a­tio­ner i frem­ti­den og på sam­me tid sik­re bor­ger­nes frie valg.

» Vi skal bak­ke op om det frie valg, for in­gen øn­sker sig tilbage til en si­tu­a­tion, hvor der ik­ke er valg­mu­lig­he­der, « si­ger Ras­mus Lar­sen Lind­blom, vel­færds­po­li­tisk chef­kon­su­lent i DE.

Fre­dag gik ple­je- og hjem­me­hjælps­fir­ma­et Tryg­heds­plej­en kon­kurs. En kon­kurs, der iføl­ge fag­for­bun­det FOA be­rø­rer æl­dre i 11 kom­mu­ner. Tid­li­ge­re på ugen måt­te ple­je­fir­ma­et Bon­dero­sen i Nordsjælland og­så dre­je nøg­len om, og i for­å­ret gik den stør­ste pri­va­te ope­ra­tør af hjem­meple­je, Kærkom­men, kon­kurs.

Dansk In­du­stri har bedt Kam­me­rad­vo­ka­ten ud­ar­bej­de juri­di­ske for­mu­le­rin­ger, der skal hjæl­pe kom­mu­ner­ne til at stille bed­re krav på om­rå­det. An­be­fa­lin­ger­ne vil bli­ve stil­let til rå­dig­hed for al­le kom­mu­ner. BNB

Den pri­va­te hjem­meple­je har si­ne for­de­le. Ulem­pen er, at den kan gå kon­kurs. Modelfoto: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.