Flug­ten til Sve­ri­ge

Tu­sind­vis af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn strøm­mer til Sve­ri­ge. Stør­ste­delen rej­ser via Dan­mark

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg ja­ni@ bt. dk

DET FORJÆT­TE­DE LAND

Ryg­sæk­ke­ne hop­per op og ned på to dren­ge, da de sprin­ger af to­get på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård og lø­ber hen mod rul­le­trap­pen. Umid­del­bart lig­ner de to dren­ge på vej i skole. Men på rul­le­trap­pen ven­der den ene sig om mod en grå­hå­ret kvin­de: » Swe­den? «

De to dren­ge er blandt de fle­re tu­sin­de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, der iføl­ge fri­ske tal fra de sven­ske so­ci­a­le myn­dig­he­der i år er rejst gen­nem Dan­mark til Mal­mø.

Få mi­nut­ter ef­ter står dren­ge­ne på per­ron fem og vi­ser de­res bil­let­ter til den sven­ske tog­kon­trol­lør. Han stu­de­rer først dren­ge­ne, så bil­let­ter­ne. Ham­borg- Mal­mø. Vel­kom­men om bord. Om 25 mi­nut­ter er de­res mål nå­et.

Blev ven­ner un­der­vejs

BT sti­ger på to­get. Dren­ge­ne ser ud­mat­te­de ud.

Den yng­ste, Mansour, si­ger, han er 12 år. Så stir­rer han igen tomt ud ad vin­du­et. Den æld­ste, Sha­rif, for­tæl­ler, at han er 14, selv om han umid- del­bart ser æl­dre ud. Det er svært at få dren­ge­ne i ta­le. Sha­rif smi­ler forun­dret, da BT gæt­ter, de er fra Ka­bul, ho­ved­sta­den i Af­g­ha­ni­stan. Så ta­ler han. For en stund.

» Vi rej­ser beg­ge ale­ne. Vi kend­te ik­ke hin­an­den, før vi blev ven­ner på vej her­op, « for­kla­rer Sha­rif.

Hu­den un­der hans neg­le er rø­de af blo­dan­sam­lin­ger. Det lig­ner, at en ele­fant har trå­dt ham over fin­gre­ne.

» Der er ik­ke sket no­get. Det er li­ge me­get, « si­ger han og smi­ler hø­fligt, nær­mest und­skyl­den­de.

Hvis han får op­hold­stil­la­del­se, vil han for­sø­ge at få sin fa­mi­lie til Sve­ri­ge.

Men pres­set fra de man­ge flygt­nin­ge er li­ge nu så stort, at ud­sig­ten til en sam­ta­le med den sven­ske ud­læn­din­ge­sty­rel­se, Mi­gra­tions­ver­ket, kan va­re da­ge.

An­strengt si­tu­a­tion

I år har 10.338 uledsa­ge­de børn ind­til vi­de­re søgt asyl i Sve­ri­ge. I Dan­mark er tal­let 619.

» Det er en an­strengt si­tu­a­tion. Vi har op­le­vet en stig­ning, og i dag kom­mer der mel­lem 50- 100 uledsa­ge­de børn hver dag.

Nog­le med fær­gen fra Tys­kland til Trel­le­borg, men langt de fle­ste fra Dan­mark, « si­ger An­ne­lie Lars­son, le­der af de so­ci­a­le myn­dig­he­der i Mal­mø.

An­ne­lie Lars­son pe­ger på to år­sa­ger til, at så man­ge børn vil til Sve­ri­ge frem for Dan­mark.

» De har slægt­nin­ge og ven­ner her, og så har de hørt, at vi ta­ger godt imod dem. «

Uden for tog­sta­tio­nen i Mal­mø har fri­vil­li­ge rejst et telt, hvor der ser­ve­res gra­tis cho­ko­la­demad­der og mad­pan­de­ka­ger.

Dren­ge­ne går for­bi po­li­ti­et og de sven­ske asyl­ar­bej­de­re. Di­rek­te hen til mad­bo­den. Så går de ube­mær­ket ud i Mal­møs ga­der med en mad­pan­de­ka­ge i hån­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.