’’

BT - - NYHEDER - Ul­la Sand­bæk, Al­ter­na­ti­vets ud­læn­din­ge­ord­fø­rer

Hvis Dan­mark ik­ke er pa­rat til at sik­re de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, må jeg på det stær­ke­ste an­be­fa­le, at vi hjæl­per dem til Sve­ri­ge og en frem­tid dér

Det er sa­ger som den­ne, der får Al­ter­na­ti­vets ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Ul­la Sand­bæk til at kal­de Dan­mark for et ’ usik­kert land for uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn’.

» Dan­mark er i fuld gang med at sen­de de un­ge, der kom som uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn og nu er fyldt 18 år, tilbage til de lan­de, de kom fra. Dan­mark sik­rer sig ik­ke, at der er fa­mi­lie­med­lem­mer, som kan ta­ge sig af de un­ge, « si­ger Ul­la Sand­bæk og fort­sæt­ter:

» Hvis Dan­mark ik­ke er pa­rat til at sik­re de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, må jeg på det stær­ke­ste an­be­fa­le, at vi hjæl­per dem til Sve­ri­ge og en frem­tid dér. «

Hun hen­vi­ser des­u­den til sa­gen om 16- åri­ge Abol­fa­zl Va­zi­ri, der sam­men med sin bror blev ud­vist af Dan­mark i slut­nin­gen af ju­ni, og som nu – iføl­ge broderen – er ble­vet dræbt i Af­g­ha­ni­stan.

Sendt med fly til Af­g­ha­ni­stan

De to brød­re an­kom i de­cem­ber 2010 til Dan­mark uden de­res for­æl­dre, der er for­s­vun­det. Sto­re­broren Va­hid blev vur­de­ret til at væ­re 19 år og blev vær­ge for sin lil­le­bror, Abol­fa­zl. Brød­re­ne led af angst. Al­li­ge­vel fik de i ju­ni af­slag på op­hold­stil­la­del­se, for­di Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen vur­de­re­de, at sto­re­broren godt kun­ne ta­ge va­re på sig selv og Abol­fa­zl.

Mandag mor­gen den 29. ju­ni ban­ke­de po­li­ti­et på dø­ren hos de to brød­re på asyl­cen­ter Kon­ge­lun­den på Ama­ger, og sam­me af­ten sad de på et fly til Af­g­ha­ni­stan. po­li­ti­et iføl­ge Ni­na Zi­a­ri fra grup­pen Vo­res Asyl­børn an­hol­de ham og se­ne­re sæt­te ham på fly­et til Af­g­ha­ni­stan.

Forun­dring

En­heds­li­stens ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen har ta­get Mor­teza Ata­eis sag op med in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V).

» Jeg har sær­ligt un­dret mig over, at myn­dig­he­der­ne til­sy­ne­la­den­de bru­ger lang tid på at be­de ham do­ku­men­te­re, at hans fa­mi­lie ik­ke be­fin­der sig i Af­g­ha­ni­stan, og da han frem­skaf­fer den­ne do­ku­men­ta­tion, vil man al­li­ge­vel sen­de ham til Af­g­ha­ni­stan. I ly­set af, at det ik­ke er opkla­ret, hvad der ske­te med den 16- åri­ge Abol­fa­zl, der blev sendt til Af­g­ha­ni­stan i ju­ni, og som iføl­ge hans sto­re­bror er død, sy­nes jeg, man skul­le stand­se ud­sen­del­sen af Mor­teza, « si­ger Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen.

In­ger Støj­berg har ’ på grund af en me­get travl ka­len­der’ ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig til BT. Mi­ni­ste­ri­et har i ste­det sendt det­te svar:

’ Når en af­vist asylan­sø­ger er vendt tilbage til sit hjem­land, fal­der det uden for de dan­ske myn­dig­he­ders kom­pe­ten­ce at ob­ser­ve­re den el­ler de på­gæl­den­des for­hold i hjem­lan­det. De dan­ske myn­dig­he­der vil der­for nor­malt ik­ke ha­ve no­gen op­lys­nin­ger om det vi­de­re for­løb for den en­kel­te af­vi­ste asylan­sø­ger.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.